Rörelsen 2015

Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 64 184 (56 994) MSEK. Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 5 procent varav volym var 3 procent och pris/mix var 2 procent. Den organiska försäljningstillväxten på mogna marknader var 1 procent och på tillväxtmarknader 13 procent. Tillväxtmarknader svarade för 32 procent av omsättningen. Valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent.

Inom mjukpapper för konsumenter var den organiska försäljningstillväxten 6 procent. Tillväxten är relaterad till hög tillväxt på tillväxtmarknaderna, framförallt Kina, och en högre försäljning i Västeuropa. Inom mjukpapper för storförbrukare uppgick den organiska försäljningstillväxten till 2 procent. Ökningen var relaterad till tillväxtmarknaderna och Nordamerika.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 8 procent (0 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter) och uppgick till 7 217 (6 652) MSEK. Bättre pris/mix, högre volymer och kostnadsbesparingar ökade resultatet. Högre råvarukostnader främst till följd av en starkare US dollar påverkade resultatet negativt.

Rörelsemarginalen 1) uppgick till 11,2 (11,7) procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital 1) uppgick till 12,9 (12,6) procent.

Kassamässigt rörelseöverskott ökade till 10 703 (9 760) MSEK. Det operativa kassaflödet ökade till 7 667 (7 343) MSEK.

Investeringar i anläggningar uppgick till 3 536 (2 835) MSEK.

Rörelseresultat 1), MSEK:

7 217

Rörelsemarginal 1):

11,2%

Nettoomsättning och rörelsemarginal

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Nyckeltal

MSEK

2015

2014

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning

64 184

56 994

Kassamässigt rörelseöverskott

10 703

9 760

Förändring rörelsekapital

–285

55

Löpande nettoinvesteringar

–2 260

–1 849

Övrigt operativt kassaflöde

–491

–623

Operativt kassaflöde

7 667

7 343

Rörelseresultat 1)

7 217

6 652

Rörelsemarginal, % 1)

11

12

Sysselsatt kapital

55 053

55 489

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1)

13

13

Strategiska investeringar

 

 

anläggningar

–1 276

–986

företagsförvärv/avyttringar

0

283

Medeltal anställda

27 210

26 966

Antal anställda per 31 december

27 024

26 997

Rörelseresultat och avkastning på sysselsatt kapital

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

MÅL

  • Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till 15 procent över en konjunkturcykel
  • Årlig organisk försäljningstillväxt på 3–4 procent.

SCAs försäljning per produktsegment

Tillväxtmarknaderna svarade för

32%

av affärsområdets omsättning 2015 och hade en organisk försäljningstillväxt på 13% för 2015.

SCAs försäljning per region

1) Exklusive jämförelsestörande poster.