Marknad

Den globala marknaden för personliga hygienprodukter omsätter drygt 400 miljarder SEK och växer med cirka 5 procent årligen. Inkontinensprodukter är det segment inom personliga hygienprodukter som har den högsta tillväxttakten. Av den globala marknaden för inkontinensprodukter svarar institutioner och hemvård för cirka 55 procent och detaljhandelsmarknaden för cirka 45 procent.

Under 2015 uppvisade den europeiska och nordamerikanska marknaden för inkontinensprodukter låg tillväxt inom institutioner och hemvård och god tillväxt inom detaljhandelsmarknaden jämfört med föregående år. Tillväxtmarknaderna uppvisade en god efterfrågeökning på inkontinensprodukter. Den globala marknaden för inkontinensprodukter påverkades av ökad konkurrens och kampanjaktivitet. I Europa var efterfrågan på barnblöjor stabil och efterfrågan på mensskydd minskade något. På tillväxtmarknaderna ökade efterfrågan på barnblöjor och mensskydd. Den globala marknaden för barnblöjor präglades av intensiv konkurrens och kampanjaktivitet.

Förändringar i den globala demografin som befolkningsökning, främst beroende av lägre spädbarnsdödlighet och ökad livslängd, samt ökad disponibel inkomst talar för fortsatt god tillväxt för personliga hygienprodukter. Ökad disponibel inkomst leder till att fler människor prioriterar hygien när behoven av mat och boende är eller börjar bli tillgodosedda. På tillväxtmarknaderna ökar därför efterfrågan på personliga hygienprodukter. Tillväxtpotentialen för personliga hygienprodukter är störst på tillväxtmarknaderna, där marknadspenetrationen är betydligt lägre än på mogna marknader och där urbanisering, förbättrad infrastruktur och detaljhandeln utvecklas snabbt. Exempel på den lägre marknadspenetrationen på tillväxtmarknaderna är att konsumtionen av barnblöjor och inkontinensprodukter per capita och år i Asien är cirka en femtedel respektive cirka en sjundedel av Västeuropas konsumtion. På de mogna marknaderna har barnblöjor och mensskydd nått en hög marknadspenetration. Inkontinensprodukter har däremot fortfarande en relativt låg marknadspenetration på mogna marknader, särskilt låg är den bland män.

Inkontinens, som är klassat som en sjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO), drabbar 4–8 procent av världens befolkning, vilket motsvarar ungefär 400 miljoner människor. Mycket tyder på att andelen drabbade ökar över hela världen som en följd av en åldrande befolkning. År 2020 beräknas antalet personer i världen över 60 år ha ökat med 15 procent och vara över en miljard. Förekomsten av inkontinens bland personer över 65 år beräknas vara mellan 15 och 20 procent.

SCAs konkurrenter inom personliga hygienprodukter är exempelvis Kimberly-Clark, Procter & Gamble och Unicharm.

Varumärken inom Personliga hygienprodukter
SCAs marknadspositioner

 

Europa

Nordamerika

Globalt

Data bygger på marknadsdata och SCAs uppskattning.

Inkontinensprodukter

1

4

1

Barnblöjor

2

4

Mensskydd

3

5

 

 

 

 

Personliga hygienprodukter – global marknad