Rörelsen 2015

Nettoomsättningen ökade med 11 procent och uppgick till 34 344 (31 066) MSEK. Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 7 procent varav volym var 4 procent och pris/mix var 3 procent. Den organiska försäljningstillväxten på mogna marknader var 4 procent och på tillväxtmarknader 12 procent. Tillväxtmarknader svarade för 43 procent av omsättningen. Valutaeffekter ökade omsättningen med 4 procent.

Inom inkontinensprodukter, under det globalt ledande varumärket TENA, uppgick den organiska försäljningstillväxten till 4 procent. Tillväxten är hänförlig till tillväxtmarknaderna och Västeuropa som kompenserade för lägre försäljning i Nordamerika. Inom barnblöjor var den organiska försäljningstillväxten 7 procent. Tillväxten är främst hänförlig till Europa. Inom mensskydd uppgick den organiska försäljningstillväxten till 18 procent och är hänförlig till tillväxtmarknaderna och Västeuropa.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 13 procent (12 procent exklusive omräkningsvalutaeffekter) och uppgick till 3 990 (3 526) MSEK. Resultatet påverkades positivt av bättre pris/mix, högre volymer samt kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader främst till följd av en starkare US dollar påverkade resultatet negativt. Inom inkontinensprodukter och i Indien genomfördes investeringar i ökade marknadsaktiviteter.

Rörelsemarginalen 1) uppgick till 11,6 (11,4) procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital 1) uppgick till 29,2 (27,3) procent.

Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till 5 018 (4 511) MSEK. Det operativa kassaflödet ökade till 3 792 (3 345) MSEK.

Investeringar i anläggningar uppgick till 1 743 (1 530) MSEK.

Rörelseresultat 1), MSEK:

3 990

Rörelsemarginal 1):

11,6%

Nettoomsättning och rörelsemarginal

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Nyckeltal

MSEK

2015

2014

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Nettoomsättning

34 344

31 066

Kassamässigt rörelseöverskott

5 018

4 511

Förändring rörelsekapital

–314

–96

Löpande nettoinvesteringar

–840

–884

Övrigt operativt kassaflöde

–72

–186

Operativt kassaflöde

3 792

3 345

Rörelseresultat 1)

3 990

3 526

Rörelsemarginal, % 1)

12

11

Sysselsatt kapital

13 148

13 578

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1)

29

27

Strategiska investeringar

 

 

anläggningar

–903

–646

företagsförvärv/avyttringar

23

–567

Medeltal anställda

12 688

12 988

Antal anställda per 31 december

12 700

12 641

Rörelseresultat och avkastning på sysselsatt kapital

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

MÅL

  • Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till 30 procent över en konjunkturcykel
  • Årlig organisk försäljningstillväxt på 5–7 procent

SCAs försäljning per produktsegment

Tillväxtmarknaderna svarade för

43%

av affärsområdets omsättning 2015 och hade en organisk försäljningstillväxt på 12% för 2015.

SCAs försäljning per region

1) Exklusive jämförelsestörande poster.