Skogsindustriprodukter

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark och producerar skogsindustriprodukter med en stark miljöprofil. Verksamheten baseras på djup kundinsikt, hög innovationsförmåga och ett hållbarhetsperspektiv i alla led. SCA tillverkar och säljer papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

Omsättningen inom affärsområdet Skogsindustriprodukter uppgick under 2015 till cirka 17 miljarder SEK. SCA säljer papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi och har en välintegrerad värdekedja i Sverige mellan skogsinnehavet och produktionsanläggningarna. SCA hade vid slutet av 2015 tillverkning vid 18 anläggningar. Egen logistik är en del av integrationsstrategin med godsterminaler i Sverige och på kontinenten samt transporter på fartyg.

Andel av koncernen

1) Exklusive jämförelsestörande poster.