Marknad

Den europeiska marknaden för kraftliner, papper för wellpappförpackningar tillverkat av färsk vedfiber, uppgår till cirka 32 miljarder SEK och tillväxten över en konjunkturcykel uppgår till cirka 1–2 procent per år.

Den europeiska marknaden för tryckpapper uppgår till cirka 81 miljarder SEK. Den framtida efterfrågan förväntas minska som en följd av att färre läser tryckta medier och ökad konkurrens om reklaminvesteringar från elektroniska medier.

Marknaden i Europa för sågade trävaror uppgår till cirka 136 miljarder SEK med den huvudsakliga efterfrågan från bygg- och småhusindustrin som är relativt konjunkturberoende. Den framtida tillväxten förväntas uppgå till 1–2 procent. Branschen domineras av många små och medelstora producenter.

Marknaden för långfibrig massa har en långsiktig tillväxt på 1–2 procent per år.

I Europa ökade efterfrågan på sågade trävaror och kraftliner under 2015 jämfört med föregående år. Den europeiska efterfrågan på tryckpapper fortsatte att minska under 2015.

SCAs konkurrenter inom skogsindustriprodukter är exempelvis Holmen, Smurfit Kappa, Stora Enso och UPM.