Ersättningar, ledning och styrelse

Riktlinjer

Årsstämman 2015 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som bygger på en total ersättning, baserad på fast lön, rörlig ersättning och andra förmåner samt pension, se not C3. Dessa riktlinjer föreslås oförändrade till årsstämman 2016 med tillägget att pensionsåtaganden i nya anställningsavtal ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder, se kapitel Övrig koncerninformation.

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare

Ersättning till vd och övriga ledande befattningshavare redovisas i not C3. Den rörliga ersättningen för vd, CFO och affärsenhetschefer har för 2015 varit maximerad till 100 procent av den fasta lönen. För en affärsenhetschef, verksam i Amerika, är det maximala utfallet 130 procent medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 90 procent.

Rörlig ersättning och strategiska mål

Programmen för rörlig ersättning är utformade för att stödja koncernens strategiska mål. Det kortsiktiga programmet är individuellt anpassat och baseras huvudsakligen på kassaflöde, rörelseresultat och tillväxt. Det långsiktiga programmet baseras på SCA-aktiens långsiktiga total avkastning.

Ersättning till styrelsen

Det sammanlagda arvodet till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna uppgår enligt årsstämmans beslut till 7 780 000 SEK, dock att den faktiska ersättningen blivit lägre med anledning av att två ledamöter har avgått ur styrelsen i förtid. Se vidare not C3.

Möjlig maximal ersättning, sammansättning

Utfall rörliga ersättningar 2011–2015