Finansiella rapporter och noter

Innehåll

Koncernens räkningar

Koncernens resultaträkning RR

Koncernens rapport över totalresultat

Koncernens förändring i eget kapital

Koncernens operativa kassaflödesanalys, tilläggsupplysning OKF

Koncernens kassaflödesanalys KF

Samband mellan koncernens kassaflödesanalys och operativa kassaflödesanalys, tilläggsupplysning

Koncernens balansräkning BR

Belopp som är avstämningsbara mot balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalysen och den operativa kassaflödesanalysen markeras med följande symboler:

BR Balansräkning

RR Resultaträkning

KF Kassaflödesanalys

OKF Operativ kassaflödesanalys