B1. Rapportering för segment

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I SCA har denna funktion identifierats som bolagets vd och koncernchef som ansvarar för och sköter den löpande förvaltningen av koncernen efter styrelsens riktlinjer och anvisningar. Till sitt stöd har han en vice vd och koncernledningen, se avsnittet Ansvar och styrning, Bolagsstyrning. SCAs tre affärsområden Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter utgör rörelsesegment.

Tabellerna nedan visar delar av koncernens balans- och resultaträkning uppdelad på rörelsesegmenten Personliga hygienprodukter, Mjukpapper och Skogsindustriprodukter.

MSEK

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

Skogsindustri­produkter

Övrig verksamhet

Elimineringar

Summa Koncernen

Räkenskapsåret 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

TB1:2 Extern försäljning

34 344

64 184

16 797

–9

115 316

Intern försäljning

482

–482

RR Summa intäkter

34 344

64 184

17 279

–9

–482

115 316

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

Resultat per rörelsesegment

3 990

7 217

2 605

–798

13 014

TB1:1 Jämförelsestörande poster

–614

–618

–1 280

445

–2 067

RR Rörelseresultat

3 376

6 599

1 325

–353

10 947

RR Finansiella intäkter

 

 

 

 

 

205

RR Finansiella kostnader

 

 

 

 

 

–1 160

RR Periodens skattekostnad

 

 

 

 

 

–2 540

RR Periodens resultat

 

 

 

 

 

7 452

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

20 871

75 825

48 719

3 664

–5 006

144 073

BR Kapital­andel ar

301

727

34

16

1 078

Ej allokerade finansiella tillgångar

 

 

 

7 221

 

7 221

BR Summa tillgångar

21 172

76 552

48 753

10 901

–5 006

152 372

Investeringar/förvärv

–1 810

–3 695

–1 913

–247

–7 665

Avskrivningar

–1 124

–3 552

–1 194

–91

–5 961

Kostnader, utöver avskrivningar, som inte motsvaras av utbetalningar

6

24

–479

–15

–464

MSEK

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

Skogsindustri­produkter

Övrig verksamhet

Elimineringar

Summa Koncernen

Räkenskapsåret 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

TB1:2 Extern försäljning

31 066

56 994

16 066

–72

104 054

Intern försäljning

0

0

424

27

–451

RR Summa intäkter

31 066

56 994

16 490

–45

–451

104 054

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

Resultat per rörelsesegment

3 526

6 652

2 505

–834

11 849

TB1:1 Jämförelsestörande poster

–252

–599

–392

–157

–1 400

RR Rörelseresultat

3 274

6 053

2 113

–991

10 449

RR Finansiella intäkter

 

 

 

 

 

217

RR Finansiella kostnader

 

 

 

 

 

–1 178

RR Periodens skattekostnad

 

 

 

 

 

–2 420

RR Periodens resultat

 

 

 

 

 

7 068

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

21 363

76 768

49 048

2 870

–4 617

145 432

BR Kapital­andel ar

33

90

39

926

1 088

Ej allokerade finansiella tillgångar

 

 

 

8 216

 

8 216

BR Summa tillgångar

21 396

76 858

49 087

12 012

–4 617

154 736

Investeringar/förvärv

–1 574

–2 827

–1 704

–135

–6 240

Avskrivningar

–1 039

–3 157

–1 206

–76

–5 478

Kostnader, utöver avskrivningar, som inte motsvaras av utbetalningar

2

–6

–953

–6

–963

MSEK

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

Skogsindustri­produkter

Övrig verksamhet

Elimineringar

Summa Koncernen

Räkenskapsåret 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÄKTER

 

 

 

 

 

 

Extern försäljning

29 486

48 234

15 158

–5

92 873

Intern försäljning

250

–138

367

100

–579

RR Summa intäkter

29 736

48 096

15 525

95

–579

92 873

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

Resultat per rörelsesegment

3 519

5 724

1 843

–705

10 381

TB1:1 Jämförelsestörande poster

–59

–656

–236

–288

–1 239

RR Rörelseresultat

3 460

5 068

1 607

–993

9 142

RR Finansiella intäkter

 

 

 

 

 

132

RR Finansiella kostnader

 

 

 

 

 

–1 193

RR Periodens skattekostnad

 

 

 

 

 

–2 220

RR Periodens resultat

 

 

 

 

 

5 861

 

 

 

 

 

 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

18 658

69 544

49 733

3 037

–4 528

136 444

BR Kapital­andel ar

18

187

54

761

1 020

Ej allokerade finansiella tillgångar

 

 

 

7 512

 

7 512

BR Summa tillgångar

18 676

69 731

49 787

11 310

–4 528

144 976

Investeringar/förvärv

–1 068

–8 072

–1 939

–62

–11 141

Avskrivningar

–1 003

–2 690

–1 253

–59

–5 005

Kostnader, utöver avskrivningar, som inte motsvaras av utbetalningar

–1

–4

–1 164

2

–1 167

TB1:1 Jämförelsestörande poster fördelade på rörelsegrenarna

MSEK

Personliga hygienprodukter

Mjukpapper

Skogsindustriprodukter

Övrigt

Total

 

 

 

 

 

 

Räkenskapsåret 2015

 

 

 

 

 

Omstruktureringskostnader

–72

–289

–52

–319

–732

Kostnader

–1

–70

0

–71

–142

Nedskrivning

–541

–259

–1 228

–135

–2 163

Resultat vid försäljning av värdepapper

 

 

 

970

970

RR Summa

–614

–618

–1 280

445

–2 067

 

 

 

 

 

 

Räkenskapsåret 2014

 

 

 

 

 

Omstruktureringskostnader

–144

–257

12

–4

–393

Kostnader

–50

–311

–151

–512

Nedskrivning

–58

–31

–404

–2

–495

RR Summa

–252

–599

–392

–157

–1 400

 

 

 

 

 

 

Räkenskapsåret 2013

 

 

 

 

 

Omstruktureringskostnader

–51

–710

–158

–44

–963

Kostnader

179

2

–246

–65

Nedskrivning

–8

–125

–80

2

–211

RR Summa

–59

–656

–236

–288

–1 239

Rörelsesegment: SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Dessa produktgrupper utgör den primära indelningsgrunden. Personliga Hygienprodukter består av tre produktsegment och erbjuder inkontinensprodukter, barnblöjor och mensskydd. Mjukpapper består av mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare som till exempel sjukhus, stora arbetsplatser, restauranger och hotell. Mjukpapper till konsumenter består av toalett- och hushållspapper, ansiktsservetter, näsdukar och servetter. Inom mjukpapper för storförbrukare utvecklar och säljer SCA kompletta hygienlösningar med behållare, mjukpapper, tvål, service och underhåll. Skogsindustriprodukter säljer papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA har en välintegrerad värdekedja i Sverige mellan skogsinnehavet och Skogsindustriprodukters produktionsanläggningar. Massaproduktionen bidrar till koncernens råvaruintegration då koncernens massa delvis levereras internt. Koncernens massa produceras delvis av virke från koncernens egna skogar, vilka även till stor del försörjer sågverken.

Tillgångar och skulder: Tillgångar som ingår i respektive rörelsesegment omfattar alla rörelsetillgångar som används i rörelsesegmenten, huvudsakligen kundfordringar, lager och anläggningstillgångar efter avdrag för rörelseskulder och avsättningar. Merparten av tillgångarna är direkt hänförliga till respektive rörelsesegment. Tillgångar som är gemensamma för två eller flera rörelsesegment har fördelats på rörelsesegmenten.

Internleveranser: Intäkter, kostnader samt resultat för de olika rörelsesegmenten har påverkats av internleveranser. Internpriserna är marknadsbaserade. Internleveranserna elimineras vid upprättandet av koncernredovisningen.

Kunder: SCA har inga kunder för vilka intäkterna överstiger 10 procent av företagets nettoomsättning. SCAs tio största kunder står för 22,5 (21; 21) procent av företagets omsättning.

TB1:2 Koncernen per land

 

Nettoomsättning

 

Medeltal anställda

 

Anläggningstillgångar 1)

 

2015

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

2014

 

MSEK

%

 

MSEK

%

 

2015

Varav kvinnor, %

2014

Varav kvinnor, %

 

MSEK

 

MSEK

1)

Anläggningstillgångar består av goodwill, Övriga immateriella anläggningstillgångar, byggnader, mark, maskiner och inventarier samt biologiska tillgångar.

Sverige

5 764

5

 

5 524

5

 

5 481

27

5 576

26

 

46 465

 

44 659

EU exkl Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

12 007

11

 

11 442

11

 

3 382

19

3 391

18

 

5 839

 

6 244

Storbritannien

11 728

10

 

9 881

9

 

1 767

18

1 798

17

 

4 998

 

5 127

Frankrike

10 205

10

 

9 804

9

 

2 677

24

2 755

23

 

5 331

 

5 889

Spanien

5 864

5

 

5 556

5

 

1 173

24

1 137

24

 

3 812

 

4 041

Nederländerna

3 483

3

 

3 293

3

 

1 260

16

1 254

15

 

3 030

 

3 022

Italien

3 332

3

 

3 098

3

 

830

22

812

22

 

2 043

 

2 179

Belgien

1 943

2

 

1 843

2

 

373

23

382

24

 

770

 

2 856

Finland

1 785

2

 

1 687

2

 

321

27

362

28

 

819

 

812

Österrike

1 629

1

 

1 548

1

 

628

18

635

19

 

707

 

745

Danmark

1 510

1

 

1 446

1

 

84

63

83

63

 

3

 

1

Polen

1 113

1

 

967

1

 

625

26

606

24

 

882

 

912

Ungern

795

1

 

649

1

 

136

57

137

57

 

3

 

4

Grekland

673

1

 

781

1

 

53

46

66

41

 

64

 

70

Tjeckien

564

0

 

522

1

 

68

59

71

60

 

 

Portugal

492

0

 

587

1

 

23

57

26

60

 

68

 

70

Irland

477

0

 

452

0

 

17

30

23

25

 

26

 

28

Rumänien

257

0

 

275

0

 

24

67

26

69

 

 

1

Slovakien

254

0

 

234

0

 

761

30

779

32

 

580

 

593

Litauen

226

0

 

209

0

 

23

42

23

42

 

 

1

Övriga EU

1 043

1

 

978

1

 

37

64

21

76

 

1

 

17

Summa

59 380

52

 

55 254

53

 

14 262

22

14 385

22

 

28 976

 

32 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryssland

3 024

3

 

3 120

3

 

1 296

41

1 275

41

 

1 432

 

1 652

Norge

1 741

2

 

1 802

2

 

105

64

135

68

 

2

 

0

Schweiz

1 325

1

 

1 242

1

 

29

58

29

49

 

82

 

87

Turkiet

725

0

 

810

1

 

264

18

221

19

 

430

 

435

Ukraina

300

0

 

268

0

 

67

54

73

52

 

1

 

2

Övriga

305

0

 

273

0

 

 

 

Summa

7 420

6

 

7 515

7

 

1 761

39

1 733

41

 

1 947

 

2 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga världen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA

10 459

10

 

8 389

8

 

2 497

25

2 507

25

 

7 806

 

7 655

Kina

9 562

9

 

6 976

7

 

8 166

47

8 222

48

 

13 131

 

12 346

Mexiko

4 140

4

 

3 406

3

 

2 438

27

2 418

26

 

3 666

 

4 143

Colombia

3 513

4

 

3 492

3

 

3 154

31

3 091

31

 

1 880

 

2 224

Kanada

1 479

1

 

1 302

1

 

281

36

292

37

 

224

 

294

Ecuador

1 402

1

 

1 242

1

 

1 148

41

1 108

50

 

263

 

241

Malaysia

1 343

1

 

1 123

1

 

1 306

56

1 275

57

 

762

 

871

Japan

1 324

1

 

1 328

1

 

112

77

118

79

 

5

 

6

Chile

1 095

1

 

933

1

 

647

17

637

15

 

792

 

892

Hongkong

1 068

1

 

931

1

 

5

40

19

66

 

 

Brasilien

563

1

 

514

0

 

501

39

501

43

 

411

 

222

Costa Rica

519

0

 

410

0

 

88

46

83

46

 

3

 

3

Argentina

451

0

 

296

0

 

302

40

298

39

 

63

 

86

Taiwan

400

0

 

349

0

 

276

43

300

43

 

552

 

713

Sydafrika

371

0

 

346

0

 

108

45

143

45

 

1

 

65

Marocko

346

0

 

377

0

 

 

 

Tunisien

342

0

 

301

0

 

864

12

880

11

 

180

 

137

Singapore

252

0

 

245

0

 

32

69

30

68

 

8

 

8

Indien

224

0

 

85

0

 

185

6

106

10

 

175

 

158

Peru

220

0

 

163

0

 

10

63

24

82

 

 

1

Dominikanska Republiken

216

0

 

159

0

 

107

36

102

45

 

8

 

9

Egypten

203

0

 

313

0

 

4

1

 

2

 

2

Övriga

3 260

3

 

3 083

4

 

265

36

405

52

 

183

 

186

Summa

42 752

37

 

35 761

34

 

22 496

37

22 553

39

 

30 115

 

30 262

Summa koncernen

115 316

100

 

104 054

100

 

44 000

31

44 247

32

 

107 503

 

109 710