B2. Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader per funktion och kostnadsslag

Rörelsens kostnader per funktion

MSEK

2015

2014

2013

RR Kostnad för sålda varor

–85 476

–77 520

–69 585

RR Försäljnings- och administrationskostnader

–17 025

–14 798

–13 122

RR TB2:1 Jämförelsestörande poster

–2 067

–1 400

–1 239

Summa

–104 568

–93 718

–83 946

Se beskrivning av kostnader.

Rörelsens kostnader per kostnadsslag

MSEK

Not

2015

2014

2013

1)

Inklusive jämförelsestörande poster.

2)

Omvärdering av tidigare eget Kapital­andel till dess verkliga värde vid förvärv upp till 100 procent av Vinda Personal Care, Hongkong.

3)

Beloppet avser i huvudsak nedskrivning av fordran på tilläggsköpeskilling från avyttringen av Laakirchen, Österrike 2013.

TB2:2 Övriga intäkter

 

1 834

2 469

2 475

Förändring i nettovärdet på biologiska tillgångar

D3

476

615

574

Förändring i lager av färdiga produkter och produkter i arbete 1)

 

680

198

–184

Råvaror och förnödenheter 1)

 

–42 166

–36 255

–30 095

Personalkostnader 1)

C1

–19 529

–17 700

–16 989

TB2:3 Övriga rörelsekostnader 1)

 

–38 709

–37 081

–35 032

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 1)

D1

–293

–282

–289

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 1)

D2

–5 668

–5 228

–4 716

Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar 1)

D1

–554

–36

–32

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 1)

D2

–1 639

–62

–179

Nedskrivningar intresseföretag

 

–62

Finansiella poster

 

970

Omvärdering vid förvärv 1)

 

36 2)

564

Resultat vid avyttring 1)

F6

92

–392 3)

–44

Summa

 

–104 568

–93 718

–83 946

TB2:1 Jämförelsestörande poster

Fördelning jämförelsestörande poster per funktion

MSEK

2015

2014

2013

Kostnad för sålda varor

–323

–436

–288

Försäljnings- och administrationskostnader

–551

–469

–740

Nedskrivningar m.m.

–2 163

–495

–211

Resultat vid försäljning av värdepapper

970

RR Summa

–2 067

–1 400

–1 239

Fördelning jämförelsestörande poster per kostnadsslag

MSEK

2015

2014

2013

Förändring i lager av färdiga produkter och produkter i arbete

–30

–221

–24

Råvaror och förnödenheter

–15

–14

–2

Personalkostnader

–350

–282

–765

Övriga rörelsekostnader

–479

–396

–757

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

–32

Nedskrivningar immateriella anläggningstillgångar

–554

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar

–1 639

–99

–211

Nedskrivningar av intresseföretag

–62

Omvärdering vid förvärv

36

564

Resultat vid avyttring

92

–392

–44

Resultat vid försäljning av värdepapper

970

RR Summa

–2 067

–1 400

–1 239

Fördelning jämförelsestörande poster

MSEK

2015

För information om Jämförelsestörande poster per segment hänvisas till not B1 Rapportering för segment.

1)

varav –1 263 MSEK avser nedskrivning av tillgångar i Ortvikens Pappersbruk.

Nedskrivning av tillgångar 1)

–1 409

Nedskrivning av varumärken

–464

Integreringskostnader i samband med GP förvärvet

–439

Kostnader för avyttringen av affärsflyget

–172

Resultat vid försäljning av värdepapper

970

Övrigt, inklusive transaktionskostnader

–553

RR Summa

–2 067

TB2:2 Övriga intäkter

MSEK

2015

2014

2013

Försäljning som inte tillhör kärnverksamheten

1 114

1 736

1 748

SCAs transportverksamhet

720

733

727

Summa

1 834

2 469

2 475

TB2:3 Fördelning av övriga rörelsekostnader

MSEK

2015

2014

2013

1)

Efter avdrag för energiintäkter med 800 (954; 800) MSEK.

Transportkostnader

–8 457

–7 928

–7 292

Energikostnader 1)

–5 308

–5 097

–5 050

Inköpta färdiga varor för vidareförsäljning

–4 315

–4 452

–4 890

Marknadsföringskostnader

–5 223

–4 655

–4 272

Reparation och underhåll

–2 758

–2 635

–2 701

IT, telefoni och hyror

–1 638

–1 339

–1 305

Övriga rörelsekostnader, produktion

–4 949

–5 062

–4 011

Övriga rörelsekostnader, distribution, försäljning och administration

–5 341

–5 247

–4 660

Övrigt

–720

–666

–851

Summa

–38 709

–37 081

–35 032

Övriga upplysningar

Valutakurseffekter bidrar positivt till rörelseresultatet med 800 (954; 800) MSEK. Erhållna statliga bidrag har reducerat rörelsens kostnader med 90 (71; 49) MSEK. Kostnader för forskning och utveckling uppgick till –1 093 (–1 050; –998) MSEK under perioden.