C3. Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, tillika koncernchef, vice verkställande direktören, affärsenhetschefer och motsvarande samt centrala stabschefer. Se aktuella gruppens sammansättning.

Årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2015 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. ”Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses vice verkställande direktörer, affärsenhetschefer och motsvarande samt centrala stabschefer. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För koncernchefen, liksom för andra ledande befattningshavare, ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och, så långt möjligt, vara kopplad till den värdeutveckling för SCA aktien som kommer aktieägarna till del. Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa, eller underlåta, utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Vid uppsägning bör i normalfallet gälla en uppsägningstid om två år, om uppsägningen initieras av bolaget, och ett år, om uppsägningen initieras av befattningshavaren. Avgångsvederlag bör inte förekomma.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från lägst 60 års ålder. För intjänande av pensionsförmånerna förutsättes att anställningsförhållandet bestått under lång tid, för närvarande 20 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på pension från 60 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Frågor om ersättning till bolagsledningen ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.”

Bolagets tillämpning av riktlinjerna

Bolaget har tillämpat de av stämman beslutade riktlinjerna på följande sätt.

Fast lön

Storleken på den fasta lönen är beroende av befattning och därmed sammanhängande ansvar och befogenheter. Den fastställs individuellt till en nivå, som tillsammans med övriga ersättningar, bedöms vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen är för koncernchefen, vice verkställande direktörer, affärsenhetscheferna och motsvarande maximerad till sammanlagt 100 procent av den fasta lönen. För en affärsenhetschef, verksam i USA, är det maximala utfallet 130 procent medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 90 procent. Programmet för den rörliga ersättningen är uppdelat i en kortsiktig och en långsiktig del. Den kortsiktiga delen (Short Term Incentive eller ”STI”) kan för koncernchefen, vice verkställande direktören, affärsenhetschefer och motsvarande maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen. För en affärsenhetschef, verksam i USA, är det maximala utfallet 80 procent av den fasta lönen medan motsvarande begränsning för övriga ledande befattningshavare är 40 procent. De uppsatta STI-målen är för affärsenhetscheferna i huvudsak inriktat på operativt kassaflöde, rörelseresultat och försäljningstillväxt för respektive affärsenhet. För cheferna för de globala funktionerna tillämpas också mål för innovation och kostnadseffektivitet. För koncernchefen och övriga till honom direktrapporterande chefer gäller mål om koncernens resultat före skatt, operativt kassaflöde och försäljningstillväxt. Den långsiktiga delen (Long Term Incentive eller ”LTI”) kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Befattningshavaren skall investera halva den rörliga LTI-ersättningen, efter avdrag för skatt, i SCA aktier. Aktierna får därefter inte avyttras före utgången av tredje kalenderåret efter inträde i det aktuella LTI-programmet. Det uppsatta LTI-målet är baserat på värdeutvecklingen av bolagets B-aktie mätt som TSR-index jämfört med ett vägt index av konkurrenters och konsumentföretags aktier (Total Shareholder Return eller ”TSR”) över en treårsperiod. Strukturen i LTI-delen fastställdes av styrelsen 2003.

Utfall rörlig ersättning

För koncernchefen, vice verkställande direktörerna och centrala stabschefer har en STI-ersättning för 2015 utgått med mellan 37-47 procent av den fasta lönen. För affärsenhetscheferna och globala funktionschefer har en STI-ersättning utgått med mellan 9-57 procent av den fasta lönen. Det långsiktiga LTI-målet för 2013–2015 har uppnåtts och resulterat i maximalt utfall för koncernchefen och övriga ledande befattningshavare.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgår i vissa fall i form av bilförmån, bostadsförmån och skolavgifter.

Pension

Vd och koncernchefens pensionsavtal har under 2015 omreglerats från den tidigare kombinerade förmåns- och premiebestämda planen till en premiebestämd pension. Den nya premiebestämda pensionen baserar sig på en av bolaget inbetald årlig premie om 40 procent av den fasta kontanta lönen, jämte de grundläggande pensionsförmånerna i ITP-planen med begränsning av ålderspensionsförmåner till löneinkomster om högst 7,5 inkomstbelopp. Fribrev på intjänade pensionsförmåner enligt den tidigare planen har fastställts och beräknats på koncernchefens aktuella lön för 2015. Pensionsåldern för koncernchefen är numera 65 år. För sju ledande befattningshavare föreligger en kombinerad förmåns- och premiebestämd pensionsplan som ger befattningshavaren rätt att vid 60 års ålder erhålla ålderspension (inklusive allmänna pensionsförmåner) med upp till 45 procent av den genomsnittliga lönen (exklusive rörlig ersättning) tre år närmast före pensionsåldern. För full pension förutsätts att anställningsförhållandet bestått under minst 20 år räknat från 40 års ålder. Vid avgång före pensionsåldern erhålles fribrev på pension att utgå från 60 års ålder, under förutsättning att befattningshavaren, efter fyllda 40 år, varit anställd i koncernbolag minst tre år. Efterlevandepension uppgår till cirka 50 procent av ålderspensionen. Utöver den förmånsbestämda pensionen, utgår en pension baserad på av bolaget inbetalda premier. Den för varje tjänstgöringsår inbetalda premien uppgår till 10 procent av befattningshavarens fasta lön och placeras i av denne vald fond- eller traditionell försäkring. För en ledande befattningshavare föreligger en pensionsplan, vilken är stängd för nytillträde, som är förmånsbestämd och ger befattningshavaren rätt att vid 65 års ålder erhålla pension (inklusive allmänna pensionsförmåner) med upp till 70 procent av lönen (exklusive rörlig ersättning). Befattningshavaren äger dock rätt att gå i pension vid 60 års ålder med 70 procent av avgångslönen (exklusive rörlig ersättning) mellan 60 och 65 år och därefter med 50 procent av avgångslönen (exklusive rörlig ersättning). För full pension fordras normalt att befattningshavaren varit anställd under 20 år. Vid avgång före pensionsåldern erhålles fribrev på pension att utgå från 65 eller 60 års ålder, under förutsättning att befattningshavaren, efter fyllda 40 år, varit anställd i koncernbolag minst tre år. Efterlevandepension uppgår till cirka 50 procent av ålderspensionen.

För fyra ledande befattningshavare föreligger en premiebestämd pensionsplan (utöver allmänna pensionsförmåner) till vilken bolaget inbetalar 30–40 procent av befattningshavarens fasta lön som placeras i vald fond- eller traditionell försäkring. Tre befattningshavare är anställda i bolag utanför Sverige. En befattningshavare omfattas av den premiebestämda pensionsplan som gäller för medarbetare i USA. Två befattningshavare omfattas av den förmånsbestämda pensionsplanen som gäller för chefer i Tyskland.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Avtalet med koncernchefen föreskriver en uppsägningstid om två år vid uppsägning från bolagets sida. Koncernchefen äger motsvarande rätt med iakttagande av en uppsägningstid om ett år. Sker uppsägning från bolagets sida är koncernchefen inte skyldig att tjänstgöra under uppsägningstiden. Avtalet saknar bestämmelser om avgångsvederlag. Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller i normalfallet en uppsägningstid om ett till två år vid uppsägning från bolagets sida. Befattningshavaren äger motsvarande rätt med iakttagande av en uppsägningstid om sex månader till ett år. Befattningshavaren förutsätts i normalfallet stå till bolagets förfogande under uppsägningstiden. Avtalen saknar bestämmelser om avgångsvederlag.

Berednings- och beslutsprocess för ersättningar

Ersättningsutskottet har under året givit styrelsen rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna har innefattat proportionerna mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättningsutskottet har vidare tagit ställning till kriterier för den rörliga ersättningen samt pensionsvillkor. Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag och fattat beslut med ledning av utskottets rekommendationer. Frågor om ersättning till bolagsledningen för verksamhetsåret har behandlats av ersättningsutskottet och, när det gäller verkställande direktören, beslutats av styrelsen. Berörda befattningshavare har ej deltagit i handläggningen av ersättningsfrågor rörande dem själva. Ersättningsutskottets arbete har, när så bedömts erforderligt, utförts med stöd av extern expertis. För upplysning om ersättningsutskottets sammansättning, se Arbetet under året.

Styrelsens förslag till nya riktlinjer

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman 2016 oförändrade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, med tillägget att pensionsförmåner i nya anställningsavtal skall, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års ålder. I 2016 års löneläge och med ett oförändrat antal ledande befattningshavare skulle ett maximalt utfall av rörlig ersättning innebära att kostnaden för bolaget, exklusive sociala avgifter, skulle komma att uppgå till cirka 82 MSEK.

Ersättning till ledande befattningshavare

TB3:1 Sammanställning över ersättningar och övriga förmåner under året 2015

SEK

Fast lön

Rörlig ersättning 1)

Övriga förmåner

Summa lön och ersättningar

1)

Rörlig ersättning är hänförlig till verksamhetsåret 2015, men utbetalas under 2016.

2)

Vd och koncernchef Magnus Groth, som tillträdde sin befattning den 1 mars, har uppburit en fast årslön om 9,5 MSEK. I anslutning till omreglering av Vd och koncernchefens pensionsavtal till en premiebestämd pension fastställdes den fasta årslönen till 11 MSEK från den 15 december. Därmed sker inte något fortsatt intjänande av pensionsförpliktelser.

3)

Fd Vd och koncernchef Jan Johansson, som entledigades från befattningen den 1 mars, uppbär avtalsenliga anställningsförmåner under uppsägningstiden om två år med undantag för rörlig ersättning. Beloppen ovan avser Jan Johanssons fasta lön, förmåner och pensionskostnad för perioden 2015 och fram till och med den 1 mars 2017 då anställningen upphör.

4)

Varav LTI program 3 992 608 SEK.

5)

Varav LTI program 28 218 873 SEK.

Vd och koncernchef Magnus Groth 2)

7 922 878

7 713 718 4)

428 659

16 065 255

Övriga ledande befattningshavare (17 st)

61 717 544

50 270 385 5)

8 912 198

120 900 127

F d Vd och koncernchef Jan Johansson 3)

25 491 326

0

380 318

 25 871 644

Summa

95 131 748

57 984 103

9 721 175

162 837 026

Pensionskostnad 1)

SEK

 

1)

Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2015 års resultat, exklusive särskild löneskatt.

2)

Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 16 MSEK.

3)

Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 156 MSEK.

4)

Utestående pensionsförpliktelser uppgår till 83 MSEK.

Vd och koncernchef Magnus Groth 2)

3 153 521

Övriga ledande befattningshavare (17 st) 3)

63 845 664

F d Vd och koncernchef Jan Johansson 4)

25 027 185

Summa

92 026 370

Sammanställning över ersättningar och övriga förmåner under året 2014

SEK

Fast lön

Rörlig ersättning 1)

Övriga förmåner

Summa lön och ersättningar

1)

Rörlig ersättning är hänförlig till verksamhetsåret 2014, men utbetalas under 2015.

2)

Varav LTI program 5 720 000 SEK.

3)

Varav LTI program 32 318 916 SEK.

Vd och koncernchef Jan Johansson

11 440 000

9 746 880 2)

174 952

21 361 832

Övriga ledande befattningshavare (16 st)

63 096 719

50 502 757 3)

9 055 555

122 655 032

Summa

74 536 719

60 249 637

9 230 507

144 016 864

Pensionskostnad 1)

SEK

 

1)

Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2014 års resultat, exklusive särskild löneskatt.

Vd och koncernchef Jan Johansson

6 576 939

Övriga ledande befattningshavare (16st)

26 713 323

Summa

33 290 262

Sammanställning över ersättningar och övriga förmåner under året 2013

SEK

Fast lön

Rörlig ersättning 1)

Övriga förmåner

Summa lön och ersättningar

1)

Rörlig ersättning är hänförlig till verksamhetsåret 2013, men utbetalas under 2014.

2)

Varav LTI program 5 500 000 SEK.

3)

Varav LTI program 31 712 728 SEK.

Vd och koncernchef Jan Johansson

10 962 121

10 318 000 2)

160 080

21 440 201

Övriga ledande befattningshavare (16st)

62 836 453

56 029 602 3)

10 755 315

129 621 370

Summa

73 798 574

66 347 602

10 915 395

151 061 571

Pensionskostnad 1)

SEK

 

1)

Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 2013 års resultat, exklusive särskild löneskatt.

Vd och koncernchef Jan Johansson

8 018 773

Övriga ledande befattningshavare (16st)

28 759 616

Summa

36 778 389