D1. Immateriella anläggningstillgångar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Goodwill

Goodwill uppstår i samband med rörelseförvärv då överförd ersättning överstiger det verkliga värdet på förvärvade nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad nedskrivning och är en immateriell anläggningstillgång med en obestämbar nyttjandeperiod. Detta innebär att goodwill inte skrivs av utan årligen prövas för nedskrivning. All goodwill allokeras till de kassagenererande enheter som drar nytta av synergierna från rörelseförvärvet. Vid avyttring av koncernföretag inkluderas kvarvarande redovisat värde på den goodwill som är hänförlig till den avyttrade enheten, i realisationsresultatet. Goodwill som uppstått vid förvärv av intresseföretag eller ett joint venture inkluderas i redovisat värde på respektive intresseföretag eller joint venture.

Varumärken

Varumärken uppstår antingen i samband med förvärv eller genom avtal om köp av varumärke. Varumärket redovisas till anskaffningsvärde efter eventuella ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen för nedskrivning tillsammans med nedskrivningsprövningen av goodwill. Varumärken med begränsad nyttjandeperiod skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–10 år.

Licenser, patent och liknande rättigheter

Till immateriella tillgångar hör även patent, licenser och andra liknande rättigheter. Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år.

Kundrelationer

Kundrelationer redovisas till verkligt värde vid förvärv. Värdena av dessa kundrelationer skrivs av över nyttjandeperioden, som bedöms vara mellan 3–15 år.

Forskning och utveckling

Utgifter för forskning kostnadsförs då de inträffar. Identifierbara utgifter för utveckling av nya produkter och processer aktiveras i den mån dessa bedöms komma att ge framtida ekonomiska fördelar. I de fall svårigheter föreligger att skilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt betraktas hela projektet som forskning och kostnadsförs omgående. Aktiverade utgifter skrivs av linjärt från tidpunkten när tillgången tas i bruk under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstiden uppgår till mellan 5–10 år.

Nedskrivningsprövning

Goodwill prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Vid prövningen grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. SCAs kassagenererande enheter sammanfaller med de definierade rörelsesegmenten. I prövningen jämförs de bokförda värdena på de kassagenererande enheterna med återvinningsvärdena. Återvinningsvärdet för respektive kassagenererande enhet fastställs genom diskontering av framtida kassaflöden, för att bestämma nyttjandevärdet. Beräkningen av de framtida kassaflödena grundar sig i de strategiska planer som fastställts av koncernledningen för de kommande tre åren. Det bokförda värdet för den kassagenererande enheten inkluderar goodwill, varumärken med obestämbar nyttjandeperiod och tillgångar med bestämbar nyttjandeperiod, såsom anläggningstillgångar, varumärken och rörelsekapital. Effekter av expansionsinvesteringar exkluderas när nyttjandevärdet beräknas.

Värdet på tillgångar som skrivs av prövas vad gäller nedskrivningsbehov närhelst det finns indikationer på att redovisat värde eventuellt inte är återvinningsbart.

I de fall en tillgångs eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet.

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om skälen för nedskrivningen inte längre föreligger. Återföring sker dock inte med ett belopp större än att det bokförda värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning inte hade redovisats tidigare år. Nedskrivning av goodwill återförs aldrig.

VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

I samband med den årliga prövningen avseende eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill görs en beräkning av återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Beräkningen av nyttjandevärdet grundar sig på de treåriga strategiplaner som fastställts av koncernledningen, vilka i sin tur grundas på antaganden och bedömningar. De mest väsentliga bedömningarna och antagandena avser prognoser för organisk tillväxt, vinstmarginal och använd diskonteringsränta. De diskonteringsräntor som används vid nuvärdeberäkningen av de förväntade framtida kassaflödena är de vid tillfället aktuella vägda kapitalkostnaderna (WACC) fastställda inom koncernen för de marknader där de kassagenererande enheterna bedriver verksamhet.

Antaganden för vinstmarginal baseras på aktuella marknadspriser och kostnader med tillägg för realprissänkningar och kostnadsinflation samt antagen produktivitetsutveckling. Tillväxtantagandena följer koncernens mål om en genomsnittlig tillväxt på 3 till 4 procent beroende på rörelsesegment, vilket är i linje med historiskt utfall och förväntad global marknadstillväxt.

Förväntat uthålligt framtida kassaflöde för perioder bortom strategiplanens planeringshorisont extrapoleras från strategiplanens slutår till och med år 10 med en antagen uthållig tillväxt om 2 procent. Värdet av kassaflöden för tiden bortom tio år har beräknats genom att en rörelseöverskottsmultipel applicerats på beräknat uthålligt kassaflöde.

Goodwill

MSEK

2015

2014

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

15 472

15 806

12 097

Ackumulerade nedskrivningar

–60

–89

–89

Goodwill Vinda

1 777

Summa

15 412

15 717

13 785

 

 

 

 

Värde vid periodens början

15 717

13 785

12 349

Företagsförvärv

308

1 759

Företagsförsäljningar

–8

Omklassificeringar

46

–389

Nedskrivningar

–87

Omräkningsdifferenser

–218

1 578

74

BR Värde vid periodens slut

15 412

15 717

13 785

Immateriella tillgångar exklusive goodwill

 

Varumärken

 

Licenser, Patent och liknande rättigheter

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 

Summa Övriga Immateriella tillgångar

MSEK

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

6 647

6 552

4 317

 

3 889

3 737

2 772

 

286

267

270

 

10 822

10 556

7 359

Ackumulerade avskrivningar

–244

–118

–71

 

–2 471

–2 267

–1 943

 

–182

–184

–180

 

–2 897

–2 569

–2 194

Ackumulerade nedskrivningar

–532

–61

–57

 

–2

–8

–8

 

–36

–33

–33

 

–570

–102

–98

Immateriella anläggningstillgångar Vinda

2 940

 

12

 

 

2 952

Summa

5 871

6 373

7 129

 

1 416

1 462

833

 

68

50

57

 

7 355

7 885

8 019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde vid periodens början

6 373

7 129

4 366

 

1 462

833

980

 

50

57

96

 

7 885

8 019

5 442

Investeringar

 

221

115

90

 

35

6

12

 

256

121

102

Försäljningar och utrangeringar

 

–2

–1

 

 

–2

–1

Företagsförvärv

2 895

 

20

13

 

3

 

23

2 908

Företagsförsäljningar

–28

 

 

 

–28

Omklassificeringar

76

–1 242

–165

 

591

–3

 

–1

 

76

–652

–168

Avskrivningar

–27

–33

–30

 

–251

–233

–241

 

–15

–15

–18

 

–293

–281

–289

Nedskrivningar

–464

–36

 

 

–3

–32

 

–467

–36

–32

Omräkningsdifferenser

–87

555

91

 

–14

137

–6

 

1

0

–1

 

–100

692

84

Värde vid periodens slut

5 871

6 373

7 129

 

1 416

1 462

833

 

68

50

57

 

7 355

7 885

8 019

TD1:1 Utsläppsrätter, nettovärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

78

117

BR Värde vid periodens slut inklusive utsläppsrätter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 440

7 963

8 136

Prövning av nedskrivningsbehov

Den årliga prövningen avseende eventuellt nedskrivningsbehov för goodwill och varumärken med obestämbar nyttjandeperiod görs för respektive rörelsesegment under fjärde kvartalet, och 2015 års prövning har visat att det inte föreligger något nedskrivningsbehov. Känslighetsanalyser visar att rimliga förändringar i nyckelparametrar inte medför några nedskrivningsbehov. Utöver det årliga nedskrivningstestet av de kassagenererande enheterna testas också individuella tillgångar om det föreligger en indikation på nedskrivningsbehov. Under perioden har goodwill skrivits ned med -87 MSEK, detta i samband med nedläggning av ett franskt mjukpappersbruk och nedskrivning av tillgångar i det svenska pappersbruket Ortviken. Till följd av en vikande marknad och ny strategi har varumärken inom Personliga hygienprodukter på den mexikanska och den asiatiska marknaden skrivits ned med -464 MSEK. Varumärkenas återvinningsvärde har fastställts genom en nuvärdesberäkning där förväntade framtida kassaflöden diskonterats med en WACC mellan 10,6 till 13,7 procent, beroende på marknad, för att bestämma nyttjandevärdet.

Fördelning per rörelsesegment

 

Goodwill

 

Varumärken

 

WACC, före skatt %

MSEK

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

Personliga hygienprodukter

2 757

3 338

3 005

 

1 069

1 325

1 213

 

10,3

10,1

10,0

Mjukpapper

12 655

12 322

10 743

 

4 802

5 048

5 916

 

8,4

8,3

8,5

Skogsindustriprodukter

57

37

 

 

6,1

7,2

7,6

Summa

15 412

15 717

13 785

 

5 871

6 373

7 129

 

 

 

 

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Utsläppsrätter och kostnader för utsläpp av koldioxid

SCA deltar i det europeiska systemet för utsläppsrätter.

Utsläppsrätter avseende utsläpp av koldioxid redovisas, när de erhålls från respektive EU-stat, som en immateriell tillgång samt som en förutbetald intäkt (skuld). Rätterna erhålls utan vederlag och värderas och redovisas till marknadsvärdet per den dag tilldelningen sker. Under perioden upplöses den initiala skulden för erhållna utsläppsrätter över resultaträkningen som en intäkt i takt med gjorda koldioxidutsläpp. I det fall erhållna utsläppsrätter inte täcker gjorda utsläpp reserverar SCA för underskottet värderat till aktuellt marknadsvärde på balansdagen. Försäljning av överskott av utsläppsrätter intäktsförs på leveransdagen.

Om marknadspriset på utsläppsrätter per balansdagen understiger det redovisade anskaffningsvärdet skrivs eventuella överskott av utsläppsrätter, som inte behövs för att täcka gjorda utsläpp, ner till gällande marknadspris på balansdagen. I samband med detta intäktsförs kvarvarande del av den förutbetalda intäkten med motsvarande belopp och därmed uppstår ingen effekt i resultaträkningen. Utsläppsrätterna används som betalningsmedel vid den avräkning som görs med staten avseende skulden för gjorda utsläpp.

TD1:1 Utsläppsrätter

MSEK

2015

2014

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

93

88

117

Ackumulerade omvärderingar av överskott

–8

– 10

0

Summa

85

78

117

 

 

 

 

Värde vid periodens början

78

117

139

Erhållna utsläppsrätter

93

77

70

Inköp

4

0

1

Försäljningar

–29

– 57

– 26

Omklassificeringar

0

Nedskrivningar

–3

– 0

– 8

Avräkning mot staten

–54

– 58

– 63

Omvärdering av överskott

0

– 3

0

Omräkningsdifferenser

–4

2

4

Värde vid periodens slut

85

78

117