D2. Materiella anläggningstillgångar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall en investering i utländsk valuta har säkringsredovisats, redovisas resultatet av säkringen, som en del av förvärvskostnaden. I anskaffningsvärdet för fastigheter och produktionsanläggningar som ingår i stora projekt, tillkommer kostnader för intrimning och igångkörning. Lånekostnader inkluderas i anskaffningsvärdet för investeringar överstigande 250 MSEK och som tar mer än 12 månader att färdigställa. Kostnader för reparation och underhåll kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Avskrivning och Nedskrivning

Mark är inte föremål för avskrivning. Byggnader, maskiner och inventarier skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. När det vid bokslutstidpunkten finns en indikation på att en materiell anläggningstillgång minskat i värde prövas denna för eventuell nedskrivning.

Beräknade nyttjandeperioder

 

Antal år

Massa och pappersbruk samt sågverk

10 –25

Konverteringsmaskiner, övriga maskiner

7 –18

Verktyg

3 –10

Fordon

4 –5

Byggnader

15 –50

Energianläggningar

15 –30

Datorer

3 –5

Kontorsutrustning

5 –10

Hamnar, järnvägar

20 –30

Markanläggningar, skogsvägar

10 –20

Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader

 

Mark

 

Maskiner och inventarier

 

Pågående nyanläggningar

MSEK

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

22 802

22 007

18 558

 

7 437

7 422

7 000

 

86 804

84 367

71 633

 

4 023

4 368

3 414

Ackumulerade avskrivningar

–9 653

–9 023

–7 751

 

–1 826

–1 679

–1 530

 

–52 403

–50 009

–41 667

 

Ackumulerade nedskrivningar

–407

–222

–216

 

–70

–32

–50

 

–2 173

–847

–865

 

–2

–7

–8

Materiella anläggningstillgångar i Vinda

867

 

 

3 392

 

Summa

12 742

12 762

11 458

 

5 541

5 711

5 420

 

32 228

33 511

32 493

 

4 021

4 361

3 406

Värde vid periodens början

12 762

11 458

9 912

 

5 711

5 420

5 252

 

33 511

32 493

28 533

 

4 361

3 406

4 073

Investeringar

505

389

646

 

154

163

214

 

2 337

2 342

1 894

 

4 337

2 713

2 642

Försäljningar och utrangeringar

–2

–13

–14

 

–7

–35

–3

 

–134

–56

–68

 

–23

–8

–34

Företagsförvärv

1

861

 

1

 

52

3 330

 

2

Företagsförsäljningar

–4

 

–24

 

–48

–29

 

Omklassificeringar

926

796

620

 

28

77

114

 

3 361

1 143

2 739

 

–4 516

–1 711

–3 223

Avskrivningar

–873

–723

–650

 

–143

–136

–131

 

–4 652

–4 369

–3 935

 

Nedskrivningar

–197

–9

–5

 

–48

–3

–43

 

–1 394

–50

–131

 

Omräkningsdifferenser

–379

863

92

 

–154

224

41

 

–753

1 956

160

 

–138

–41

–52

Värde vid periodens slut

12 742

12 762

11 458

 

5 541

5 711

5 420

 

32 228

33 511

32 493

 

4 021

4 361

3 406

Summa materiella anläggningstillgångar

MSEK

2015

2014

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden

121 066

118 164

100 605

Ackumulerade avskrivningar

–63 882

–60 711

–50 948

Ackumulerade nedskrivningar

–2 652

–1 108

–1 139

Materiella anläggningstillgångar i Vinda

4 259

Summa

54 532

56 345

52 777

Värde vid periodens början

56 345

52 777

47 770

Investeringar

7 333

5 607

5 396

Försäljningar och utrangeringar

–166

–112

–119

Företagsförvärv

56

4 191

Företagsförsäljningar

–48

–57

Omklassificeringar

–201

305

250

Avskrivningar

–5 668

–5 228

–4 716

Nedskrivningar

–1 639

–62

–179

Omräkningsdifferenser

–1 424

3 002

241

BR Värde vid periodens slut

54 532

56 345

52 777

Nedskrivningar är främst relaterade till Ortvikens pappersbruk. Till följd av minskad global efterfrågan på tidningspapper och en svag lönsamhet har anläggningstillgångar vid Ortvikens pappersbruk skrivits ned till sitt återvinningsvärde med –1 263 MSEK. Ortvikens pappersbruk tillhör rörelsesegmentet Skogsindustriprodukter. Anläggningstillgångarnas återvinningsvärde har fastställts genom en nuvärdesberäkning där förväntade framtida kassaflöden diskonterats med en WACC före skatt uppgående till 6 procent för att bestämma nyttjandevärdet.

Ränta har under perioden aktiverats i maskiner och inventarier med 47 (29; 23) MSEK samt i pågående nyanläggningar med 3 (6; 1) MSEK. Genomsnittligt använd räntesats har varit 7 (2; 3) procent.