D3. Biologiska tillgångar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens rotstående skog definieras och redovisas som en biologisk tillgång till verkligt värde enligt IAS 41 ”Jord och skogsbruk” och IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde”. Skogstillgångarna delas upp och redovisas dels som biologisk tillgång, och dels som marktillgångar enligt IAS 16” Materiella anläggningstillgångar”. Skogsmark och skogsbilvägar klassificeras som mark och markanläggningar. De biologiska tillgångarna värderas och redovisas till verkligt värde. Det verkliga värdet på koncernens rotstående skog beräknas som nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden från tillgångarna före skatt och klassificeras enligt IFRS 13 till nivå 3. Beräkningen baseras på befintliga hållbara avverkningsplaner och bedömningar avseende tillväxt, virkespriser, avverkningskostnader samt skogsvårdskostnader inklusive utgifter för lagstadgad återplantering. Hänsyn tas till miljörestriktioner och andra begränsningar och beräkningen görs för en produktionscykel som av SCA bedöms uppgå till i genomsnitt 100 år. Den diskonteringsränta som används bygger på ett skogsbolags bedömda WACC (weighted average cost of capital).

Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen inom kostnad för sålda varor.

VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN

Då marknadspris eller annat jämförbart värde saknas för tillgångar av SCAs omfattning värderas de biologiska tillgångarna till nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. De viktigaste bedömningarna och antagandena avser framtida vedpriser, avverkningskostnader, avverkningsvolymer och diskonteringsränta. Förväntad framtida avverkningsvolym och tillväxt grundar sig, från och med 2014 på den skogstaxering som gjordes 2012–2013. En ny skogstaxering utförs omkring vart åttonde år. Bedömningen av framtida intäkter och kostnader grundar sig på utvecklingen av dessa under den senaste 10-årsperioden. I TD3:1 beskrivs det redovisade värdets känslighet med avseende på de mest väsentliga antagandena.

Biologiska tillgångar

MSEK

2015

2014

2013

Värde vid periodens början

29 685

28 767

27 503

Inköp och skogsbyten

33

375

775

Försäljning

–75

–72

–85

Övrig förändring av verkligt värde

1 549

1 646

1 733

Förändring till följd av avverkning

–1 073

–1 031

–1 159

BR Värde vid periodens slut

30 119

29 685

28 767

Uppskjuten skatt hänförlig till rotstående skog

6 626

6 531

6 329

I resultaträkningen redovisas förändring i verkligt värde och förändring till följd av avverkning som ett nettovärde, inom kostnad för sålda varor, uppgående till 476 (615; 574) MSEK. Den orealiserade värdeökningen som redovisats under året avseende tillgångar som innehas vid rapporttillfället beräknas till 1 549 MSEK.

Vid värderingen av rotstående skog användes samma värderingsmodell som tidigare har använts. Vid värderingen 2015 gjordes ingen förändring av kalkylräntan (WACC) vilken uppgick till 6,25 procent. Bedömda intäkter och kostnader räknas upp med 2 procents årlig inflation. I 2015 års värdering har ett genomsnittligt vedpris, före inflationsuppräkning, om 467 SEK/m3fub använts. Det årliga uttaget antas vara stigande under den bedömda framtida produktionscykeln och uppgår till 4,3 miljoner m3fub år 2016 för att sluta på 5,9 miljoner m3fub år 2115.

I genomsnitt fördelar sig uttaget på slutavverkning med 89 procent och gallring med 11 procent. 56 procent förväntas utgöra sågtimmer och 44 procent massaved.

SCAs skogsinnehav består av cirka 2,6 miljoner hektar skogsmark främst i norra delen av Sverige, varav cirka 2,0 miljoner är produktiv skogsmark. Skogsbeståndets virkesvolym uppgår till 221 miljoner m3sk och fördelar sig på olika trädslag enligt diagram nedan. Medeltillväxten uppgår till cirka 7,8 miljoner m3sk per år. Avverkningen 2015 uppgick till cirka 4,9 miljoner m3fub.

 

2015

2014

2013

Värde/hektar produktiv skogsmark, SEK

15 060

14 843

14 397

Värde vedförråd SEK/m3sk

136

136

135

T D3:1 Känslighetsanalys

 

 

2015

 

 

2014

MSEK

Förändring antagande

 

Förändring värde, före skatt

 

Förändring antagande

 

Förändring värde, före skatt

WACC

+/–

0,25%

 

+/–

1 805

 

+/–

0,25%

 

+/–

1 770

Vedpris

+/–

0,50% per år 2016–2025

 

+/–

2 309

 

+/–

0,50% per år 2015–2024

 

+/–

2 264

Avverkningskostnad

+/–

0,50% per år 2016–2025

 

+/–

494

 

+/–

0,50% per år 2015–2024

 

+/–

397

Volym (avverkning och gallring)

+/–

150 000 m3fub 2016–2025

 

+/–

463

 

+/–

150 000 m3fub 2015–2024

 

+/–

456

Skogsareal

Virkesvolym

Skogsbestånd