D5. Övriga kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

MSEK

2015

2014

2013

Fordringar på intresseföretag

1

54

116

Upplupna finansiella intäkter

1

8

1

Derivat

70

70

72

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

537

695

584

Momsfordringar

1 000

888

696

Leverantörer med debetsaldo

229

190

140

Fordringar för el och gas

169

149

88

Fordringar mot myndigheter

124

118

82

Övriga fordringar

701

680

764

BR Summa

2 832

2 852

2 543