D6. Övriga skulder

Övriga skulder

MSEK

2015

2014

2013

Övriga långfristiga skulder

 

 

 

Derivat

108

57

36

Övriga långfristiga skulder

150

149

141

BR Summa

258

206

177

 

 

 

 

Varav poster som förfaller till betalning senare än fem år

16

19

15

 

 

 

 

Övriga kortfristiga skulder

 

 

 

Skulder till intresseföretag

4

Derivat

379

321

240

TD6:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8 759

8 282

7 050

Övriga rörelseskulder

2 548

2 577

2 113

Övriga kortfristiga skulder Vinda

536

BR Summa

11 686

11 180

9 943

TD6:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MSEK

2015

2014

2013

Upplupna sociala kostnader

463

391

349

Upplupen semesterlöneskuld

618

526

491

Övriga skulder till personal

1 073

995

920

Upplupna finansiella kostnader

106

177

170

Bonus och rabatter till kunder

3 886

3 715

3 057

Övriga poster

2 613

2 478

2 063

Summa

8 759

8 282

7 050