D7. Övriga avsättningar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Avsättningar redovisas i koncernens balansräkning när det finns ett legalt eller informellt åtagande till följd av en inträffad händelse och det är troligt att utbetalningar kommer att krävas för att reglera åtagandet. Det krävs också att det belopp som ska utbetalas kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningen värderas till nuvärdet av de förväntade utgifterna för att reglera åtagandet.

En reserv för omstruktureringsåtgärder redovisas när koncernen har fastställt en detaljerad plan och där antingen genomförandet har påbörjats eller huvuddragen av åtgärderna har kommunicerats med berörda parter. Omstruktureringskostnader omfattar bl.a. kostnader för stängning av fabriker, nedskrivning av produktionsmaskiner eller kostnader för minskning av personal.

Övriga avsättningar

MSEK

Effektivi­serings­program

Skatte­risker

Miljö

Legala tvister

Övriga

Summa

Värde vid periodens början

665

494

104

127

196

1 586

Avsättningar

406

297

76

10

119

908

Ianspråkstaganden

–476

–68

–7

–50

–601

Omklassificeringar

–56

165

109

Upplösningar

–5

–11

–20

–36

–72

Omräkningsdifferenser

–14

–2

–9

–6

–8

–39

Värde vid periodens slut

581

784

92

48

386

1 891

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningarna består av:

 

 

 

 

 

 

BR Kortfristig del

 

 

 

 

 

990

BR Långfristig del

 

 

 

 

 

901

Fördelning av övriga avsättningar på förfallotider

Av periodens avsättningar för Miljö avser 73 MSEK skuld för utsläpp av koldioxid, vilka kommer att betalas ut under 2016. Av effektiviseringsprogrammens avsättningar har 476 MSEK betalats ut under 2015. Avsättningarna för effektiviseringsprogram karaktäriseras av personalkostnader och stängningskostnader i samband med omstruktureringsåtgärder. Skatterisker består främst av två skattetvister vilka är hänförliga till Spanien respektive Danmark. Avsättningarna för legala tvister har påverkats av omklassificering mellan kategorierna. Övriga avsättningar består främst av en reserv i samband med tidigare avyttring av verksamhet, reservering för slutreglering av en tidigare gjord investering och reserv avseende eventuellt tillkommande emballagekostnader.