E1. Finansiella instrument per kategori och värderingsnivå

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.

Kortfristiga placeringar och derivat redovisas på affärsdagen. Finansiella tillgångar som kan säljas samt låneskulder redovisas på likviddagen. Kundfordringar och leverantörsskulder redovisas i balansräkningen när fakturan skickats respektive erhållits.

Finansiella tillgångar redovisas initialt till anskaffningsvärde, och för vissa instrument som inte värderas till verkligt värde, inkluderas transaktionskostnader. Finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen tills dess att rättigheten i avtalet har realiserats eller företaget inte längre har rättighet till tillgången. Nedskrivning av finansiella tillgångar sker när det finns objektiva belägg för nedskrivning, såsom upphörande av en aktiv marknad eller att det inte är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtaganden.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde utom i de fall de säkringsredovisats till verkligt värde. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen då SCA har fullgjort sina åtaganden.

SCA redovisar finansiella instrument med återstående löptid under 12 månader som kortfristiga tillgångar och de skulder som överstiger 12 månader som långfristiga tillgångar och skulder.

Värdering till verkligt värde

För de finansiella instrument där det finns marknadsnoteringar används aktuella kurser för värdering till verkligt värde (Nivå 1). I de fall det inte finns marknadsnoteringar för instrumenten fastställer SCA verkliga värden med hjälp av vanligt förekommande värderingsmodeller, där noterade priser på liknande tillgångar eller skulder på aktiva marknader används (Nivå 2).

För upplysning i not avseende långfristiga lån beaktas gällande marknadsräntor för beräkning av det verkliga värdet. För kortfristiga lån och placeringar bedöms det verkliga värdet överensstämma med det bokförda värdet mot bakgrund av att en förändring av marknadsräntan inte ger någon materiell effekt på marknadsvärdet.

Klassificering och efterföljande redovisning

Vid förvärvstidpunkten klassificerar SCA de finansiella instrumenten i nedanstående kategorier.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Tillgångar klassificeras i denna kategori om avsikten är att de ska säljas på kort sikt, och i sådana fall redovisas de löpande till verkligt värde via resultaträkningen.

I denna kategori ingår även derivat med positiva marknadsvärden om de inte säkringsredovisas. Under året har endast finansiella derivat klassificerats i denna kategori.

Investeringar som hålls till förfall

Hit räknas finansiella tillgångar där betalningar kan fastställas på förhand och som SCA avser att behålla till förfall. Tillgångarna redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av den så kallade effektivräntemetoden, vilket innebär att periodisering görs så att en konstant förräntning erhålls.

Lånefordringar och kundfordringar

I denna kategori återfinns lånefordringar där betalningar kan fastställas på förhand och som ej är noterade på en aktiv marknad samt kundfordringar. Fordringarna uppstår när SCA tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till annan part utan avsikt att bedriva handel i fordringarna. Tillgångarna i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Finansiella tillgångar som kan säljas

Kategorin inkluderar tillgångar som är tillgängliga för försäljning eller som inte har klassificerats i någon av de övriga kategorierna. Dessa tillgångar värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

I denna kategori ingår derivat med negativt verkligt värde och som ej används för säkringsredovisning samt finansiella skulder som innehas för handel. Skulderna i denna kategori värderas löpande till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen.

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

I denna kategori ingår finansiella skulder som inte innehas för handel. Dessa redovisas initialt till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Redovisning av derivat som används i säkringssyfte

Samtliga derivat redovisas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Resultat vid omvärdering av derivat som används för säkring redovisas i enlighet med redovisningsprinciperna angivna i not E6.

Finansiella instrument per kategori och värderingsnivå

MSEK

Not

Värde­ringsnivå

2015

2014

2013

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

 

 

 

 

 

Derivat - Långfristiga finansiella tillgångar

E2

2

41

98

Derivat - Övriga långfristiga fordringar

E2

 

2

Derivat - Kortfristiga finansiella tillgångar

E2

2

465

761

127

Derivat - Övriga kortfristiga fordringar

D5

2

70

64

46

Summa

 

 

576

825

273

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

E4

2

10 967

12 904

15 796

Kortfristiga finansiella skulder

E4

2

5 634

4 126

521

Derivat - Långfristiga finansiella skulder

E4

 

23

0

Derivat - Kortfristiga finansiella skulder

E4

2

467

369

69

Derivat - Övriga långfristiga skulder

D6

2

12

2

10

Derivat - Övriga kortfristiga skulder

D6

2

59

106

107

Summa

 

 

17 139

17 530

16 503

Låne- och kundfordringar

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

233

252

27

Korfristiga finansiella tillgångar

E2

41

278

366

Kundfordringar

E3

16 829

16 827

15 420

Likvida medel

E2

5 042

3 815

3 785

Summa

 

 

22 145

21 172

19 598

Finansiella tillgångar som kan säljas

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

1,2

83

1 815

1657

Investeringar som hålles till förfall

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

296

276

227

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella skulder

E4

10 394

11 311

10 979

Kortfristiga finansiella skulder

E4

6 224

9 841

8 534

Leverantörsskulder

 

14 351

13 964

12 853

Summa

 

 

30 969

35 116

32 366

Derivat som används för säkringsredovisning

 

 

 

 

 

Långfristiga finansiella tillgångar

E2

2

379

794

739

Andra långfristiga tillgångar

 

2

2

2

1

Övriga kortfristiga fordringar

D5

2

6

26

Kortfristiga finansiella tillgångar

E2

2

268

213

43

Summa

 

 

649

1 015

809

Långfristiga finansiella skulder

E4

2

115

8

296

Övriga långfristiga skulder

D6

2

96

55

26

Korfristiga finansiella skulder

E4

2

21

304

6

Övriga korfristiga skulder

D6

2

320

215

133

Summa

 

 

552

582

461

De finansiella instrumenten redovisas till verkligt värde förutom låne- och kundfordringar samt finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. SCA bedömer att det verkliga värdet i allt väsentligt överensstämmer med det redovisade värdet förutom för långfristiga skulder, för vilka verkligt värde redovisas i not E4.

Värderingsnivåer

Nivå 1: Noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder som till exempel aktier eller obligationer noterade på börs.

Nivå 2: Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i Nivå 1, antingen direkt (som prisnoteringar) eller indirekt (erhållna från prisnoteringar) som till exempel valutaterminer eller ränteswappar.

Finansiella instrument i andra noter till balansräkningen

 

 

2015

 

2014

 

2013

MSEK

Not

Finansiella instrument

 

Varav derivat

 

Finansiella instrument

 

Varav derivat

 

Finansiella instrument

 

Varav derivat

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar och likvida medel

E2

6 848

 

1 153

 

8 204

 

1 768

 

7 069

 

1 009

Andra långfristiga tillgångar

 

2

 

2

 

2

 

2

 

3

 

1

Kundfordringar

E3

16 829

 

 

16 827

 

 

15 420

 

Övriga korfristiga fordringar

D5

70

 

70

 

70

 

70

 

72

 

72

Summa

 

23 749

 

1 225

 

25 103

 

1 840

 

22 564

 

1 082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella skulder

E4

33 821

 

603

 

38 886

 

704

 

38 712

 

371

Övriga långfristiga skulder

D6

108

 

108

 

57

 

57

 

36

 

36

Leverantörsskulder

 

14 351

 

 

13 964

 

 

12 853

 

Övriga kortfristiga skulder

D6

379

 

379

 

321

 

321

 

240

 

240

Summa

 

48 659

 

1 090

 

53 228

 

1 082

 

51 841

 

647