E3. Kundfordringar

RP Redovisningsprinciper

Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter avsättning för osäkra kundfordringar. Avsättning för osäkra kundfordringar baseras på en individuell bedömning av respektive kund. En eventuell nedskrivning av kundfordringar påverkar SCAs rörelseresultat. SCAs kundfordringar är generellt kortfristiga och diskonteras inte.

Kundfordringar

MSEK

2015

2014

2013

Kundfordringar brutto

17 132

17 091

14 570

Avsättning för osäkra kundfordringar

–303

–264

–218

Delsumma

16 829

16 827

14 352

Förvärv av Vinda, se not F6

1 068

BR TE3:1 Summa

16 829

16 827

15 420

TE3:1 Analys av kreditexponering i kundfordringar

MSEK

2015

2014

2013

Kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna

15 127

14 742

12 785

Kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna

 

 

 

< 30 dagar

1 200

1 513

1 184

30–90 dagar

266

413

234

> 90 dagar

236

159

149

Kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna

1 702

2 085

1 567

Summa

16 829

16 827

14 352

Förvärv av Vinda, se not F6

1 068

Summa

16 829

16 827

15 420

SCA har en spridd kundstruktur, med kunder inom många olika verksamhetsområden. SCAs tio största kunder svarade 2015 för 22,5 procent av SCAs försäljning. Den enskilt största kunden svarade för 3,5 procent av försäljningen. Mer information återfinns i avsnittet om kreditrisker.

Koncernen har totalt säkerheter, främst i form av tecknade kreditförsäkringar, uppgående till 1 593 (1 513, 2 028) MSEK. Kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna ingår med 767 (454, 459) MSEK.

Avsättning för osäkra kundfordringar

MSEK

2015

2014

2013

Värde vid periodens början

–264

–218

–190

Reservering för befarade kreditförluster

–127

–51

–54

Konstaterade förluster

71

14

7

Ökning på grund av förvärv

–9

Minskning på grund av avyttringar

0

6

Minskning på grund av återföring av reserveringar för befarad kreditförlust

9

13

13

Omräkningsdifferenser

8

–13

0

Värde vid periodens slut

–303

–264

–218

Periodens kostnad för osäkra fordringar uppgick till –118 (–38, –41) MSEK. I detta belopp ingår cirka 40 MSEK avseende nedskrivning av kundfordringar i Egypten hänförligt till restriktioner i den egyptiska finansmarknaden.