E5. Likviditetsrisk

Nedanstående tabell visar koncernens likviditetsrisk avseende finansiella skulder (inklusive räntebetalningar), nettoreglerade derivat som utgör finansiella skulder samt bruttoreglerade derivats negativa kassaflöden. För beskrivning av hur SCA hanterar sin likviditetsrisk hänvisas i förvaltningsberättelsen.

Likviditetsrisk

MSEK

Mindre än 1 år

Mellan 1–5 år

Mer än 5 år

1)

De bruttoreglerade derivaten har i stort sett motsvarande positiva kassaflöden och utgör därmed enligt SCAs uppfattning ingen reell likviditetsrisk.

2015

 

 

 

Lån inklusive räntor

12 204

12 483

10 284

Nettoreglerade derivat

–18

–76

–69

Energiderivat

357

96

Leverantörsskulder

13 244

1 107

Summa

25 787

13 610

10 215

Bruttoreglerade derivat 1)

41 262

1 025

293

 

 

 

 

2014

 

 

 

Lån inklusive räntor

14 699

17 858

7 791

Nettoreglerade derivat

197

9

Energiderivat

244

57

Leverantörsskulder

12 893

1 071

Summa

28 033

18 995

7 791

Bruttoreglerade derivat 1)

34 964

2 195

 

 

 

 

2013

 

 

 

Lån inklusive räntor

10 107

22 423

5 999

Nettoreglerade derivat

–60

55

–232

Energiderivat

126

36

Leverantörsskulder

11 968

885

Summa

22 141

23 399

5 767

Bruttoreglerade derivat 1)

24 724

2 321