E6. Derivat och säkringsredovisning

RP Redovisningsprinciper

Redovisning av derivat som används i säkringssyfte

Samtliga derivat redovisas initialt och löpande till verkligt värde i balansräkningen. Resultat vid omvärdering av derivat som används för säkring redovisas enligt nedan. Vid användning av säkringsredovisning dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Bedömningen av säkringens effektivitet dokumenteras, både vid ingången av transaktionen och löpande. Med effektivitet avses till vilken grad säkringsinstrumentet motverkar värdeförändringar i en säkrad posts verkliga värde eller kassaflöde. Ineffektiv del redovisas direkt i resultaträkningen.

Kassaflödessäkring

Resultat vid omvärdering av derivat avsedda för kassaflödessäkringar redovisas i eget kapital under övrigt totalresultat och återförs till resultaträkningen i den takt som det säkrade kassaflödet påverkar resultaträkningen. Om säkringsrelationen avbryts och kassaflödet ändå förväntas inträffa redovisas resultatet i eget kapital under övrigt totalresultat tills kassaflödet påverkar resultatet. Om säkringen avser en balanspost, överförs resultatet från det egna kapitalet till den tillgång eller den skuld som säkringen avser i samband med att värdet för tillgången eller skulden fastställs för första gången. I de fall det prognostiserade kassaflödet som ligger till grund för säkringstransaktionen inte längre bedöms som troligt överförs det ackumulerade resultatet som redovisats i eget kapital under övrigt totalresultat direkt till resultaträkningen. Kassaflödessäkringar avseende energi påverkar energikostnaderna, det vill säga kostnad för såld vara. Transaktionsexponeringens kassaflödessäkringar påverkar koncernens nettoomsättning och kostnader. Kassaflödessäkringar avseende räntekostnader påverkar finansnettot.

Säkring av nettoinvestering i utlandet

Resultat vid omvärdering av derivat avsedda att säkra SCAs nettoinvesteringar i utlandsverksamhet redovisas i eget kapital under övrigt totalresultat. De ackumulerade resultaten i det egna kapitalet redovisas i resultaträkningen vid en eventuell avyttring av utlandsverksamheten.

Säkring av verkligt värde

Resultat vid omvärdering av derivat som avser säkringar av verkligt värde, redovisas i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt värde på den tillgång eller den skuld som säkringen avser. Det innebär för SCA att de långfristiga lånen till fast ränta som är föremål för säkringsredovisning diskonteras utan kreditspread till marknadsränta och möter tillhörande räntederivats diskonterade kassaflöden till samma ränta.

Ekonomiska säkringar

I de fall SCA gör ekonomiska säkringar utan att transaktionerna möter kraven för säkringsredovisning enligt IAS 39, redovisas förändringar av verkligt värde på säkringsinstrumentet direkt i resultaträkningen.

Utestående derivat

MSEK

Summa

varav Valuta 1)

Ränta

Energi

1)

Utestående före kvittningsrätt är nominellt 135 448 (82 957, 79 844) MSEK.

2015

 

 

 

 

Nominellt

84 713

64 639

18 133

1 941

Tillgång

1 225

660

538

27

Skuld

1 090

516

121

453

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

Nominellt

64 773

44 793

17 718

2 262

Tillgång

1 839

893

931

15

Skuld

1 082

575

207

300

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

Nominellt

47 371

26 762

18 061

2 548

Tillgång

1 082

293

758

31

Skuld

647

178

307

162

Kvittning av utestående derivat

MSEK

Tillgångar

Skulder

31 december 2015

 

 

Bruttobelopp

2 236

2 101

Kvittningsbara belopp

–1 011

–1 011

Nettobelopp redovisat i balansräkningen

1 225

1 090

ISDA avtal vars transaktioner inte kvittas i balansräkningen

–472

–472

Netto efter kvittning enligt ISDA avtal

753

618

 

 

 

31 december 2014

 

 

Bruttobelopp

3 163

2 406

Kvittningsbara belopp

–1 324

–1 324

Nettobelopp redovisat i balansräkningen

1 839

1 082

ISDA avtal vars transaktioner inte kvittas i balansräkningen

–567

–567

Netto efter kvittning enligt ISDA avtal

1 272

515

 

 

 

31 december 2013

 

 

Bruttobelopp

1 641

1 206

Kvittningsbara belopp

–559

–559

Nettobelopp redovisat i balansräkningen

1 082

647

ISDA avtal vars transaktioner inte kvittas i balansräkningen

–451

–451

Netto efter kvittning enligt ISDA avtal

631

196

Balansräkning

SCA använder finansiella derivat för att hantera valuta-, ränte- och energiprisrisker. För beskrivning av hur SCA hanterar dessa risker hänvisas till Förvaltningsberättelsen. Ovan visas en tabell för de derivat som har påverkat koncernens balansräkning den 31 december 2015. För mer information avseende derivat i balansräkningen, se not E1 Finansiella instrument per kategori.

Resultaträkning

Säkringar avseende transaktionsexponeringen har påverkat periodens rörelseresultat med 54 (–158; 48) MSEK. Nettomarknadsvärdet uppgick vid årsskiftet till 28 (–77; –61) MSEK. Valutasäkringar påverkade anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 0 (ökade 3; ökade 26) MSEK. Nettomarknadsvärdet uppgick vid årsskiftet till –17 (4, –6) MSEK.

Energiderivat har påverkat periodens rörelseresultat med –360 (–288; –91) MSEK. Energiderivat hade vid årsskiftet ett utestående marknadsvärde om –426 (–286, –131) MSEK. Derivat har påverkat periodens räntenetto med 16 (175; 188) MSEK. Nettomarknadsvärdet på utestående räntederivat uppgick vid årsskiftet till 417 (724; 451) MSEK. För mer information avseende finansnettot, se not E7 Finansiella intäkter och kostnader.

Känslighetsanalys

SCA har gjort känslighetsanalyser på exponering av risk i finansiella instrument per den 31 december 2015 med antaganden om marknadsrörelser som anses rimligt möjliga på ett års sikt. Om den svenska kronan ensidigt hade försvagats/förstärkts med 5 procent mot alla valutor skulle utestående finansiella säkringar samt leverantörsskulder och kundfordringar minskat/ökat periodens resultat före skatt med 26 (4, 78) MSEK.

Om den svenska kronan ensidigt hade försvagats/förstärkts med 5 procent skulle valutasäkringar som avser anläggningstillgångars anskaffningsvärde ökat/minskat det egna kapitalet med 63 (7, 0) MSEK. Om energipriserna hade ökat/minskat med 20 procent skulle utestående finansiella säkringar avseende naturgas och elektricitet, allt annat lika, minskat/ökat periodens energikostnader med 187 (237, 251) MSEK. Utöver resultateffekten skulle det egna kapitalet ökat/minskat med 73 (89, 104) MSEK. Koncernens totala energikostnad skulle dock påverkas annorlunda med beaktande av leveransavtalens prisrisk.

Utestående derivat med säkringsredovisning 1)

MSEK

Tillgång

Skuld

Netto

Skatt

Säkrings­reserv efter skatt

1)

Utestående derivat med säkringsredovisning ingår i tabellen Utestående derivat

2)

Derivat före kvittning

2015

 

 

 

 

 

Derivat med säkringsredovisning i säkringsreserv

 

 

 

 

 

Kassaflödessäkringar

 

 

 

 

 

Energirisk

2

–393

–391

102

–289

Valutarisk

1

–18

–17

–4

–21

Summa

3

–411

–408

98

–310

Derivat med säkringsredovisning utan säkringsreserv

 

 

 

 

 

Säkring av nettoinvestering i utlandet

 

 

 

 

 

Valutarisk 2)

860

–259

601

 

 

Säkring av verkligt värde

 

 

 

 

 

Ränterisk

538

–115

423

 

 

Summa

1 401

–785

616

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

Derivat med säkringsredovisning i säkringsreserv

 

 

 

 

 

Kassaflödessäkringar

 

 

 

 

 

Energirisk

4

–261

–257

72

–185

Ränterisk

–8

–8

2

–6

Valutarisk

17

–9

8

–5

3

Summa

21

–278

–257

69

–188

Derivat med säkringsredovisning utan säkringsreserv

 

 

 

 

 

Säkring av nettoinvestering i utlandet

 

 

 

 

 

Valutarisk 2)

281

–1 263

–982

 

 

Säkring av verkligt värde

 

 

 

 

 

Ränterisk

920

–171

749

 

 

Summa

1 222

–1 712

–490

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

Derivat med säkringsredovisning i säkringsreserv

 

 

 

 

 

Kassaflödessäkringar

 

 

 

 

 

Energirisk

19

–111

–92

20

–72

Ränterisk

–33

–33

8

–25

Valutarisk

8

–47

–39

8

–31

Summa

27

–191

–164

36

–128

Derivat med säkringsredovisning utan säkringsreserv

 

 

 

 

 

Säkring av nettoinvestering i utlandet

 

 

 

 

 

Valutarisk 2)

119

–471

–352

 

 

Säkring av verkligt värde

 

 

 

 

 

Ränterisk

757

–263

494

 

 

Summa

903

–925

–22

 

 

Resultat från säkring av nettoinvestering i utlandet redovisas i omräkningsreserven se not E8 Eget kapital. Resultat från säkringar av verkligt värde redovisas direkt i resultaträkningen.

Säkringsreserv i eget kapital

Valutaderivat avseende säkring av transaktionsexponering förfaller under första kvartalet 2016. Resultatet efter skatt kommer påverkas med 0 (0; negativt 26) MSEK med oförändrade valutakurser. Valutaderivat avseende säkring av anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde förfaller fram till och med juni 2019. Anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden kommer öka med 21 (minska 3; öka 5) MSEK efter skatt med oförändrade valutakurser.

Derivat avseende säkring av räntekostnader avslutades under 2015. Derivat som avser att säkra energikostnaderna i koncernen förfaller under 2016 och 2017. Koncernens resultat efter skatt kommer att påverkas negativt med –289 (negativt 185, negativt 72) MSEK med oförändrade priser.

Säkring av nettoinvesteringar

SCA har säkrat nettoinvesteringar i ett antal utvalda legala enheter i syfte att uppnå önskad säkringsgrad av utländskt sysselsatt kapital. Resultat från säkringspositioner har påverkat det egna kapitalet med totalt 58 (–1 497, –423) MSEK under året. Resultatet är till stor del hänförbart till säkringar av nettoinvesteringar i USD. Marknadsvärdet av utestående säkringstransaktioner uppgick vid periodens slut totalt till 601 (–982, –352) MSEK. SCA säkrade vid årsskiftet nettoinvesteringar i utlandet uppgående till netto –19 062 MSEK. SCAs totala utländska nettoinvesteringar, uppgick till 62 196 MSEK vid årsskiftet.