E7. Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

MSEK

2015

2014

2013

Resultat från aktier och andelar i andra företag

 

 

 

Utdelning

80

83

63

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

 

 

Ränteintäkter, placeringar

73

132

69

Andra finansiella intäkter

52

2

Summa finansiella intäkter

205

217

132

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

 

 

Räntekostnader, upplåning

–1 073

–1 280

–1 292

Räntekostnader, derivat

7

208

191

Säkring av verkligt värde, orealiserade

9

–33

–3

Andra finansiella kostnader

–103

–73

–89

Summa finansiella kostnader

–1 160

–1 178

–1 193

Summa

–955

–961

–1 061

I andra finansiella intäkter och kostnader ingår kursdifferenser 52 (2, –7) MSEK.

Känslighetsanalys

Om räntenivåerna hade varit 1 procentenhet högre/lägre, med oförändrad räntebindning och volym i nettolåneskulden, skulle periodens räntekostnader varit 66 (108; 59) MSEK högre/lägre. Känslighetsanalys har gjorts på den risk som SCA var exponerad för den 31 december 2015 med antaganden om marknadsrörelser som anses rimligt möjliga på ett års sikt. För beskrivning av hur SCA hanterar sin ränterisk hänvisas i förvaltningsberättelsen.