E8. Eget kapital

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som en minskning av emissionslikviden. Utgifter för inköp av egna aktier minskar balanserade vinstmedel i det egna kapitalet i moderbolaget och den del av koncernens egna kapital som avser moderbolagets aktieägare. När dessa aktier säljs inkluderas den erhållna försäljningslikviden i balanserade vinstmedel i det egna kapital som avser moderbolagets aktieägare.

Eget kapital uppgick totalt till 75 691 (72 872; 67 811) MSEK den 31 december 2015. Tabellerna visar fördelning och periodens resultat.

MSEK

Aktie­kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver 1)

Balanserad vinst

SCAs ägares eget kapital

Innehav utan bestäm­mande inflytande

Totalt eget kapital

1)

Omvärderingsreserv, Säkringsreserv. Tillgångar som kan säljas och Omräkningsreserv ingår i raden Reserv i balansräkningen, se specifikation nedan.

2)

Inklusive löneskatt.

3)

Specifikation över inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat framgår nedan.

4)

Utdelning 5:25 (4:75;4:50) SEK per aktie avser moderbolagets aktieägare. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 5:75 SEK per aktie för verksamhetsåret 2015.

2013 års värde vid periodens början

2 350

6 830

–3 691

54 217

59 706

1 993

61 699

Periodens resultat redovisat i resultaträkningen

 

 

 

5 547

5 547

314

5 861

Periodens övriga totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner 2)

 

 

 

1 927

1 927

1 927

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

 

 

 

–488

–488

–488

 

 

 

 

1 439

1 439

1 439

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

 

 

249

 

249

249

Överfört till resultaträkningen vid försäljning

 

 

 

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

 

 

–123

 

–123

–123

Överfört till resultaträkningen för perioden

 

 

49

 

49

49

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

 

 

26

 

26

26

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

 

 

763

 

763

–107

656

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 

 

–423

 

–423

–423

Skatt på poster redovisade direkt i/ överförda från eget kapital 3)

 

 

–131

 

–131

–131

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

 

 

410

1 439

1 849

–107

1 742

Periodens totalresultat

 

 

410

6 986

7 396

207

7 603

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

–666

–666

2 482

1 816

Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

–4

–4

–4

Utdelning, 4:50 SEK per aktie

 

 

 

–3 161

–3 161

–142

–3 303

BR Värde vid periodens slut

2 350

6 830

–3 281

57 372

63 271

4 540

67 811

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat redovisat i resultaträkningen

 

 

 

6 599

6 599

469

7 068

Periodens övriga totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner 2)

 

 

 

–2 925

–2 925

–2 925

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

 

 

 

660

660

660

 

 

 

 

–2 265

–2 265

–2 265

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

 

 

140

 

140

140

Överfört till resultaträkningen vid försäljning

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

 

 

–428

 

–428

–428

Överfört till resultaträkningen för perioden

 

 

344

 

344

344

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

 

 

3

 

3

3

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

 

 

4 597

 

4 597

572

5 169

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 

 

–1 497

 

–1 497

–1 497

Skatt på poster redovisade direkt i/ överförda från eget kapital 3)

 

 

359

 

359

359

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

 

 

3 518

–2 265

1 253

572

1 825

Periodens totalresultat

 

 

3 518

4 334

7 852

1 041

8 893

Emissionskostnad intresseföretag

 

 

–49

–49

–49

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

–112

–112

–61

–173

Effekt av fastställande av förvärvsbalans

 

 

–42

–42

Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

–4

–4

–4

Utdelning, 4:75 SEK per aktie

 

 

–3 336

–3 336

–228

–3 564

BR Värde vid periodens slut

2 350

6 830

237

58 205

67 622

5 250

72 872

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 års värde vid periodens början

2 350

6 830

237

58 205

67 622

5 250

72 872

Periodens resultat redovisat i resultaträkningen

 

 

 

7 002

7 002

450

7 452

Periodens övriga totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner 2)

 

 

 

2 562

2 562

2 562

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

 

 

 

–558

–558

–558

 

 

 

 

2 004

2 004

2 004

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

 

 

318

 

318

 

318

Överfört till resultaträkningen vid försäljning

 

 

–970

 

–970

 

–970

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

 

 

–499

 

–499

 

–499

Överfört till resultaträkningen för perioden

 

 

342

 

342

 

342

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

 

 

 

 

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

 

 

–1 656

 

–1 656

–215

–1 871

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 

 

–58

 

–58

 

–58

Övrigt totalresultat från intresseföretag

 

 

 

–17

–17

 

–17

Skatt på poster redovisade direkt i/ överförda från eget kapital 3)

 

 

44

 

44

 

44

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

 

 

–2 479

1 987

–492

–215

–707

Periodens totalresultat

 

 

–2 479

8 989

6 510

235

6 745

Emissionskostnad intresseföretag

 

 

 

 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

–40

–40

21

–19

Effekt av fastställande av förvärvsbalans

 

 

 

 

Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

–4

–4

 

–4

Utdelning, 5:25 SEK per aktie 4)

 

 

 

–3 687

–3 687

–216

–3 903

BR Värde vid periodens slut

2 350

6 830

–2 242

63 463

70 401

5 290

75 691

Eget kapital, specifikation av reserver

 

Omvärderingsreserv 1)

 

Säkringsreserv 2)

 

Tillgångar som kan säljas

 

Omräkningsreserv

MSEK

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

1)

Omvärderingsreserven inkluderar effekten på eget kapital vid succesiva förvärv.

2)

Se även not E6 för uppgift om när resultat förväntas bli realiserat.

3)

Överföring av realiserad kursvinst avseende avyttrade företag till resultaträkning ingår med - (–;3) MSEK.

Värde vid periodens början

107

107

107

 

–188

–128

–87

 

659

519

270

 

–341

–3 779

–3 981

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

 

 

318

140

249

 

 

 

 

Överfört till resultaträkning vid försäljning

 

 

–970

 

 

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

 

–499

–428

–123

 

 

 

 

Överfört till resultaträkningen för perioden

 

342

344

49

 

 

 

 

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

 

3

26

 

 

 

 

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet 3)

 

5

–9

–2

 

 

 

–1 661

4 606

765

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–58

–1 497

–423

Skatt på poster redovisade direkt i/ överförda från eget kapital

 

30

30

9

 

 

0

0

 

14

329

–140

Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt

 

–122

–60

–41

 

–652

140

249

 

–1 705

3 438

202

Värde vid periodens slut

107

107

107

 

–310

–188

–128

 

7

659

519

 

–2 046

–341

–3 779

Specifikation över inkomstskatt hänförlig till periodens övriga totalresultat

 

2015

2014

2013

MSEK

Före skatt

Skatte­effekt

Efter skatt

Före skatt

Skatte­effekt

Efter skatt

Före skatt

Skatte­effekt

Efter skatt

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner

2 562

–558

2 004

–2 925

660

–2 265

1 927

–488

1 439

Finansiella tillgångar som kan säljas

–652

–652

140

0

140

249

0

249

Kassaflödessäkringar

–157

30

–127

–81

30

–51

–48

9

–39

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

–1 871

 

–1 871

5 169

5 169

656

656

Övrigt totalresultat från intresseföretag

–17

–17

 

 

 

 

 

 

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

–58

14

–44

–1 497

329

–1 168

–423

–140

–563

Periodens övriga totalresultat

–193

–514

–707

806

1 019

1 825

2 361

–619

1 742

Skuldsättningsgraden uppgick till 0,39 den 31 december 2015 vilket understiger SCAs långsiktiga målsättning om 0,70. Skuldsättningsgraden avviker periodvis från målsättningen och under senast tioårsperioden har den varierat mellan 0,39 och 0,70. Förändring i skulder och eget kapital beskrivs på Finansiell ställning. SCA har i kreditbetyg för lång upplåning Baa1/A- från Moodys respektive Standard & Poors´s. SCA finansiella riskhantering beskrivs i avsnittet Risker och riskhantering. SCAs beskrivs även utdelningspolicy och kapitalstruktur..