F2. Delägda dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen

Vinda

SCA har sedan 2007 varit delägare i Vinda. Fram till slutet av 2013 redovisades innehavet som ett intresseföretag. I slutet av 2013 förvärvade SCA ytterligare andelar i Vinda och har nu 51,4 procent av rösterna i bolaget, varefter bolaget redovisas som ett dotterföretag med väsentligt minoritetsintresse i SCA. Vinda marknadsför och säljer, mjukpapper och personliga hygienprodukter, främst på marknaderna i Kina, Hongkong och Macau. Under 2015 har SCA lämnat lån till Vinda för finansiering av verksamheten samt till förvärv. Vindas marknadsvärde på Hongkongbörsen var den 31 december 2015 16 533 MSEK.

Familia

Familia ägs till 50 procent av SCA och till 49,8 procent av familjen Gomez. SCA har bedömts ha ett bestämmande inflytandet över Familia trots att SCA inte innehar majoriteten av rösterna i bolaget. Det bestämmande inflytandet utövas av SCA, då SCA har möjlighet att styra de aktiviteter som mest väsentligen påverkar avkastningen i Familia. Familia är verksam på den Sydamerikanska marknaden och säljer produkter inom mjukpapper och personliga hygienprodukter.

Finansiell information

Finansiell information lämnas för dessa båda dotterföretag nedan. Finansiell information för övriga dotterföretag har inte redovisats, då dessa var och en för sig inte har haft någon materiell påverkan på koncernens resultat och ställning. Balansräkningarna har redovisats med hänsyn tagen till hur Vinda och Familia har redovisats i SCAs koncernredovisningen, varvid hänsyn tagits till justering för övervärden i samband med förvärv samt eliminering av transaktioner i samband med internförsäljning av bolag från SCA till Vinda så kallad common control-transaktion.

TF2:1 Dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen, 100 procent av verksamheten 1)

 

Vinda 2)

 

Familia 2)

MSEK

2015

2014

2013 3)

 

2015

2014

2013

1)

SCA har under 2015 ändrat princip för redovisning av balansräkningarna för dotterföretag med väsentliga minoritetsintressen efter ett klargörande från IFRIC, (IFRIC Updare January 2015 – IFRS 12 Disclousure of Interest in Other Entities). Balansräkningarna har redovisats med hänsyn tagen till hur Vinda och Familia har redovisats i SCAs koncernredovisning, varvid hänsyn tagits till justering för övervärden i samband med förvärv samt eliminering av transaktioner i samband med internförsäljning av bolag från SCA till Vinda så kallad ”common control”-transaktion.

2)

För mer information om bolagen, se Förteckning över större dotterföretag.

3)

SCA har sedan tidigare varit delägare i Vinda, vilket tidigare redovisats som ett intresseföretag. I slutet av 2013 förvärvade SCA ytterligare andelar i Vinda och har nu 51,4 procent av rösterna i bolaget.

Summerad resultaträkning

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

10 463

7 024

 

6 186

5 650

5 350

Rörelseresultat

736

500

 

783

719

758

Periodens resultat

155

189

 

311

247

264

Periodens övriga totalresultat

119

857

 

–412

27

–165

Periodens totalresultat hänförligt till SCAs aktieägare

274

1 046

 

–101

274

99

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

222

693

 

24

266

141

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande

88

63

 

92

145

77

 

 

 

 

 

 

 

 

Summerad balansräkning

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

13 587

12 535

9 210

 

2 917

3 344

3 282

Omsättningstillgångar

4 623

4 320

3 160

 

2 494

2 453

2 030

Summa

18 210

16 855

12 370

 

5 411

5 797

5 312

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

5 895

5 715

4 812

 

2 089

2 259

2 071

Innehav utan bestämmande inflytande

3 570

3 437

2 868

 

1 510

1 583

1 454

Långfristiga skulder

4 543

3 165

2 372

 

486

548

575

Kortfristiga skulder

4 202

4 538

2 318

 

1 326

1 407

1 212

Summa

18 210

16 855

12 370

 

5 411

5 797

5 312

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från löpande verksamhet

810

739

 

440

767

365

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–1 322

–2 092

 

–135

–103

–87

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

171

1 384

 

–249

–475

–197

Periodens kassaflöde

–341

31

 

56

189

81