F6. Förvärv och avyttringar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Förvärv av dotterföretag

SCA tillämpar IFRS 3, Rörelseförvärv, i samband med förvärv. Vid rörelseförvärv identifieras och klassificeras förvärvade tillgångar respektive övertagna skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten (så kallad förvärvsanalys). I förvärvsanalysen ingår även att bedöma om det finns tillgångar av immateriell karaktär såsom varumärken, patent, kundkontrakt eller liknande som inte finns redovisade i den förvärvade enheten. I de fall anskaffningsvärdet överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt identifierade immateriella tillgångar i bolaget redovisas skillnaden som goodwill. Eventuella övervärden på materiella tillgångar skrivs av över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Goodwill och starka varumärken med en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan blir föremål för testning av nedskrivningsbehov vid den årliga nedskrivningsprövningen. Vissa varumärken och kundkontrakt skrivs av under dess bedömda nyttjandeperiod.

Överförd ersättning som är villkorad av framtida händelser, värderas till verkligt värde, eventuell värdeförändring redovisas i periodens resultat.

Transaktionskostnader i samband med förvärv ingår inte i anskaffningsvärdet utan kostnadsförs direkt.

Företag förvärvade under perioden ingår i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten. Avyttrade företag ingår i koncernens redovisning till tidpunkten för avyttring.

Innehav utan bestämmande inflytande

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande bestäms för varje transaktion antingen som en proportionell andel av verkligt värde på identifierbara nettotillgångar exklusive goodwill (partiell goodwill) eller verkligt värde vilket innebär att goodwill även redovisas på innehav utan bestämmande inflytande (full goodwill).

Vid successiva förvärv som leder till att ett bestämmande inflytande uppnås, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar i den förvärvade enheten till verkligt värde och resultatet av omvärderingen redovisas i resultaträkningen. Om det bestämmande inflytandet upphör vid avyttring av en verksamhet redovisas resultatet i resultaträkningen, den del av den avyttrade verksamheten som fortfarande är kvar i koncernen värderas till verkligt värde vid avyttringstillfället varvid omvärderingseffekten redovisas i resultaträkningen.

Förvärv där bestämmande inflytande uppnås redovisas som en eget kapitaltransaktion det vill säga en överföring mellan eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare och innehav utan bestämmande inflytande. Detsamma gäller för avyttringar som sker utan att bestämmande inflytande går förlorat.

Förvärv

Under 2015 har SCA endast gjort mindre tilläggsinvesteringar och erlagt tilläggsköpeskilling i redan förvärvade bolag förutom nedanstående förvärv av Nampak. I juli signerade SCA ett avtal att förvärva resterande 50% av det gemensamt ägda sydafrikanska dotterföretaget Sancella S.A. Nampak. Köpeskillingen uppgick till 1 SEK. SCA har sedan tidigare redovisat Sancella S.A. som ett dotterföretag, varför förvärvet kommer att redovisas som en så kallad eget kapitaltransaktion.

Periodens förvärv om 74 MSEK har betalats kontant. Tilläggsköpeskillingen för FZCO Sancella uppgick till 19 MSEK, varav 11 MSEK betalats kontant och resterande 8 MSEK redovisas som en finansiell skuld. Förvärvskostnader avseende förvärv ingår i periodens rörelseresultat med cirka 1,4 MSEK.

Påverkan på omsättning och resultat från periodens förvärv

Inga nya förvärv har gjorts under perioden.

Förvärvade verksamheter

Tabellen nedan visar verkligt värde på förvärvade nettotillgångar som redovisas på förvärvsdagen, redovisad goodwill samt påverkan på koncernens kassaflödesanalyser.

Förvärvsbalanser

MSEK

2015

2014

2013

Immateriella tillgångar

23

2 908

Materiella anläggningstillgångar

56

4 191

Övriga anläggningstillgångar

66

166

231

Rörelsetillgångar

86

2 522

Likvida medel

2

27

654

Avsättningar och andra långfristiga skulder

–5

–732

Nettolåneskuld exkl likvida medel

–20

–2 462

Rörelseskulder

–29

–1 448

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

Verkligt värde på nettotillgångar

68

304

5 864

 

 

 

 

Goodwill

269

1 759

Koncernmässigt värde på intresseföretagsandel

–72

–1 482

Omvärdering av tidigare ägd andel

–35

–564

Innehav utan bestämmande inflytande

–2 822

Överförd ersättning

68

466

2 755

 

 

 

 

Överförd ersättning

–68

–466

–2 755

Reglering av fordringar avseende tidigare års förvärv

–6

103

Likvida medel i förvärvade verksamheter

 

27

654

Justering av likvida medel i slutlig förvärvsanalys Vinda

–69

KF Påverkan på koncernens likvida medel, förvärv av verksamheter

–74

–508

–1 988

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–19

–173

–1 028

Förvärvad nettolåneskuld exkl likvida medel

–20

–2 462

Justering av nettolåneskuld i slutlig förvärvsanalys Vinda

193

OKF Förvärv av verksamheter under perioden inkl övertagen nettolåneskuld

–93

–508

–5 488

Justering av preliminära förvärvsbalanser 2014

En förvärvsanalys är preliminär till dess den fastställs. En preliminär förvärvsanalys fastställs så fort ny information avseende tillgångar/skulder vid förvärvstidpunkten erhålls, men senast ett år från förvärvstillfället. Vid justering av förvärvsanalyser ändras resultat och balansräkningarna för jämförelseperioden. De under förra året upprättade förvärvsanalyserna har fastställts i enlighet med de preliminära förvärvsanalyserna.

Förvärv efter rapportperiodens slut

Den 13 oktober 2015 meddelade SCA att bolaget lagt ett offentligt bud på Wausau Paper Corp., en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Köpeskillingen uppgår till 513 MUSD kontant. Transaktionen var villkorad av godkännande från Wausau Papers aktieägare och myndigheter. Den 17 november 2015 godkändes affären av amerikanska konkurrensmyndigheter och på bolagsstämman den 20 januari 2016 accepterade Wausau Papers aktieägare budet från SCA. SCA fick först tillgång till finansiell information från Wausau i samband med förvärvsdatumet. Den preliminära förvärvsanalysen grundar sig därför på av Wausau framtagen balansräkning enligt US-GAAP. Anläggningstillgångarna har ännu inte marknadsberäknats och ingen ny akturarieberäkning har gjorts för pensioner. immateriella tillgångar och goodwill är endast preliminärt beräknade. Goodwill motiveras av synergier mellan SCA och Wausau inom mjukpappersområdet för storförbrukare i Nordamerika. I samband med transaktionen av Wausau tog SCA upp ett lån om 500 MUSD för att finansiera förvärvet.

I oktober tecknade SCA avtal om att avyttra sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holding Limited (Vinda) ett dotterföretag ägt till 51,4% av SCA, noterat på Hongkongbörsen.

Preliminär förvärvsbalans Wausau Paper

MSEK

2015

Immateriella tillgångar

943

Anläggningstillgångar

3 131

Rörelsetillgångar

612

Likvida medel

15

Avsättningar och andra långfristiga skulder

–376

Nettolåneskuld exkl likvida medel

–1 992

Rörelseskulder

–650

Verkligt värde på nettotillgångar

1 683

 

 

Goodwill

2 718

Överförd ersättning

4 401

 

 

Överförd ersättning

–4 401

Likvida medel i förvärvade verksamheter

15

Påverkan på koncernens likvida medel, förvärv av verksamheter

–4 386

Förvärvad nettolåneskuld exkl likvida medel

–1 992

Förvärv av verksamheter under perioden inkl övertagen nettolåneskuld

–6 378

Avyttringar

I juli 2015 signerade SCA och Nampak ett avtal om att avyttra barnblöjverksamheten i det gemensamt ägda sydafrikanska bolaget Sancella S.A. till ett sydafrikanskt bolag. Transaktionen slutfördes under fjärde kvartalet och resulterade i en överförd ersättning om 116 MSEK och ett resultat nära noll. Av överförd ersättning kommer 67 MSEK att betalas under 2016.

I övrigt har slutreglering skett av tilläggsköpeskilling för det under 2013 avyttrade tryckpappersbruket i Laakirchen, Österrike. Transaktionen resulterade i en bokföringsmässig vinst om 92 MSEK som redovisas i jämförelsestörande poster i resultaträkningen.

Tillgångar och skulder ingående i avyttringar

MSEK

2015

2014

2013

1)

Exklusive återföring av realiserad omräkningsdifferens i avyttrade företag till resultaträkningen. Resultat vid försäljning ingår i jämförelsestörande poster i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar

37

Materiella anläggningstillgångar

48

58

Övriga anläggningstillgångar

26

Rörelsetillgångar

68

1 175

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

1 855

Likvida medel

306

Nettolåneskuld exkl likvida medel

–345

Avsättningar

–120

Rörelseskulder

–413

Resultat vid försäljning 1)

0

–156

Erhållen ersättning efter avyttringskostnader

116

2 423

Avgår:

 

 

 

Ej erhållen köpeskilling

–67

–746

Likvida medel i avyttrade företag

–306

Tillkommer:

 

 

 

Betalning av fordran köpeskilling

280

206

KF Påverkan på koncernens likvida medel, Avyttringar

329

206

1 371

Avgår:

 

 

 

Avyttrad nettolåneskuld exkl likvida medel

345

OKF Avyttring av verksamheter under perioden inkl överlåten nettolåneskuld

329

206

1 716