G1. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

Tillgångar klassificeras som att de innehas för försäljning om deras värde, inom ett år, kommer att återvinnas genom försäljning och inte genom fortsatt användning i verksamheten. Vid tidpunkten för omklassificering värderas tillgångar och skulder till det lägre av verkligt värde, efter avdrag för försäljningskostnader, och det redovisade värdet. Tillgångarna skrivs inte längre av efter omklassificeringen. Vinsten är begränsad till ett belopp motsvarande tidigare gjorda nedskrivningar. Vinster och förluster som redovisats vid omvärdering och avyttring redovisas i periodens resultat.

När en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område avyttras klassificeras den som en avvecklad verksamhet. Avyttringstillfället, eller den tidpunkt när verksamheten uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning, styr när verksamheten ska klassificeras som avvecklad verksamhet.

Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på egen rad i resultaträkningen. Resultaträkningen korrigeras för jämförelseperioden som om den avvecklade verksamheten redan hade avvecklats vid ingången av jämförelseperioden.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

MSEK

2015

2014

2013

Övriga immateriella tillgångar

Byggnader

53

15

17

Mark

67

43

13

Maskiner och inventarier

1

1

Pågående nyanläggningar

1

1

BR Summa

120

60

32

Under 2015 uppgår anläggningstillgångar som innehas till försäljning om 120 MSEK hänförligt till avyttring av verksamheter i Asien.