G3. Eventualförpliktelser och ställda panter

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

En eventualförpliktelse redovisas när det finns en möjlig eller faktisk förpliktelse till följd av inträffade händelser som inte redovisas som skuld eller avsättning, då det antingen är osannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller då beloppet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Eventualförpliktelser

MSEK

2015

2014

2013

Borgensförbindelser för

 

 

 

intresseföretag

15

17

19

kunder och övriga

54

51

48

Skattetvister

1 302

1 554

374

Övriga ansvarsförbindelser

256

262

250

Summa

1 627

1 884

691

Eventualförpliktelser avseende skatter är huvudsakligen relaterade till en enskild skattetvist i Sverige där skattemyndigheten (Skatteverket) har beslutat om tillkommande skatter och skattetillägg för åren 2008–2012 på cirka 1 188 MSEK inklusive ränta. Tvisten gäller räntekostnader på lån i ett koncernbolag som uppkom i samband med att en verksamhet flyttades till Sverige under 2004. SCA gör bedömningen att skattekravet inte kommer att vinna bifall vid en rättslig prövning. Någon reservering har mot denna bakgrund inte gjorts i bokslutet för det aktuella kravet.

SCA genomförde 2000 en leasingtransaktion med amerikanska banker som motparter. Transaktionen avsåg Östrands massafabrik i Timrå, Sverige. Löptiden för transaktionen var ursprungligen 30 år. SCA har emellertid möjlighet att utan ekonomiska konsekvenser avbryta transaktionen år 2017. Vid transaktionstillfället var nuvärdet av de hyresbelopp som SCA åtagit sig att betala cirka 4 miljarder SEK (442 MUSD). Av detta belopp placerades ett belopp motsvarande 3,6 miljarder SEK, enligt avtal, dels på konton i bank, dels i amerikanska värdepapper, som vid avtalstillfället hade rating AA respektive AAA. Under 2009 avslutades leasingtransaktionen i förtid med en av de amerikanska bankerna. Värdet av utestående depositioner och amerikanska värdepapper uppgick därefter till 2,4 miljarder SEK per 31 december 2015. SCA står för kreditrisken gentemot depåbanken. Om depåbankens rating i framtiden skulle försämras, har SCA möjlighet att flytta över depån till annan bank med bättre rating. SCA har dessutom en skyldighet att byta ut de amerikanska värdepapperna om deras rating faller under AA– respektive A. Under 2008 föll de ursprungliga värdepapperens rating vilket har medfört att SCA bytt ut dessa mot bankgaranterade värdepapper samt amerikanska statsobligationer. Motparterna har accepterat att depositionerna används som betalningar för hyresåtagandena. Mottagna förskottsbetalningar och lämnade depositioner har sedan 2000 nettoredovisats i balansräkningen. Om SCA på grund av extraordinära händelser (av force majeure-karaktär) väljer att inte fullgöra, eller inte kan fullgöra hyresavtalen, är SCA skyldigt att ersätta motparterna den ekonomiska skada som därvid må uppkomma. Ersättningen varierar över löptiden och kan maximalt uppgå till cirka 9 procent av nuvärdet av hyresbeloppen, vilket efter ovan nämnda förtida avslut uppgår till 227 MUSD. Avtalen har utarbetats och granskats av juridisk expertis i Sverige och USA och anses följa vad som är sedvanligt för denna typ av transaktioner.

SCA genomförde under 2007 en transaktion konstruerad som en ”sale and leaseback” med en europeisk bank avseende den nya sodapannan vid kraftlinerfabriken i Obbola, Sverige. Avtalets ursprungliga löptid var 25 år med rätt för SCA att utan ekonomiska konsekvenser avbryta transaktionen år 2023. Nuvärdet av SCAs framtida hyresbelopp uppgick till 671 MSEK vilket belopp har investerats i ett värdepapper med rating A utgivet av motparten och deponerats i en svensk bank med uppdrag att ombesörja hyresbetalningar under avtalets löptid. Skulle motpartens rating falla under BBB– har SCA rätt att, utan ekonomiska konsekvenser, avbryta transaktionen i förtid. Om SCA på grund av extraordinära händelser (av force majeure-karaktär) väljer att inte fullgöra, eller inte kan fullgöra, hyresavtalen är SCA skyldigt att ersätta motparten för den skada som därvid må uppkomma. Ersättningen varierar över löptiden och kan uppgå till maximalt 12 procent av transaktionsbeloppet. SCA disponerar anläggningen utan operativa inskränkningar. Leasingavtalet och depåarrangemanget har sedan 2007 nettoredovisats i SCAs balansräkning.

SCA är föremål för granskning av konkurrensmyndigheter i vissa länder. SCA bedömer att de pågående utredningarna inte kan få materiell finansiell effekt.

SCA har ett tioårigt prisbestämt avtal med en norsk elleverantör omfattande leverans av el motsvarande cirka 17 procent av SCA Graphic Sundsvalls beräknade förbrukning. Avtalet trädde i kraft under 2009.

Ställda panter

 

Panter avseende finansiella skulder

Övrigt

Total

MSEK

2015

2014

2013

Skulder för vilka vissa av dessa panter ställts som säkerhet uppgick till 5 (5; 5) MSEK.

Fastighetsinteckningar

11

 

11

11

10

Företagsinteckningar

32

20

52

56

50

Övrigt

296

134

430

414

364

Summa

339

154

493

481

424