Koncernens förändring i eget kapital

Koncernen

2015

2014

2013

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

 

Värde vid periodens början

67 622

63 271

59 706

Summa totalresultat för perioden

6 510

7 852

7 396

Utdelning

–3 687

–3 336

–3 161

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–40

–112

–666

Emissionskostnader intresseföretag

–49

Omvärderingseffekt vid förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–4

–4

–4

Värde vid periodens slut

70 401

67 622

63 271

 

 

 

 

Innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

Värde vid periodens början

5 250

4 540

1 993

Summa totalresultat för perioden

235

1 041

207

Utdelning

–216

–228

–142

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

21

–61

2 482

Effekt av fastställande av förvärvsbalans

–42

Värde vid periodens slut

5 290

5 250

4 540

Summa eget kapital, värde vid periodens slut

75 691

72 872

67 811

För ytterligare information, se not E8 Eget kapital.