Koncernens kassaflödesanalys KF

 

 

2015

 

2014

 

2013

Koncernen

Not

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,35 (9,09; 8,65) använts.

2)

Inklusive utdelning till innehav utan bestämmande inflytande.

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

9 992

 

1 069

 

9 488

 

1 044

 

8 081

 

934

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 

6 604

 

706

 

4 944

 

544

 

3 742

 

433

 

 

16 596

 

1 775

 

14 432

 

1 588

 

11 823

 

1 367

Betald skatt

B4

–2 208

 

–236

 

–2 101

 

–231

 

–1 741

 

–201

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

 

14 388

 

1 539

 

12 331

 

1 357

 

10 082

 

1 166

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager

 

–1 390

 

–149

 

–370

 

–41

 

77

 

9

Rörelsefordringar

 

–1 129

 

–121

 

–162

 

–18

 

115

 

13

Rörelseskulder

 

2 120

 

227

 

86

 

10

 

–520

 

–60

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

13 989

 

1 496

 

11 885

 

1 308

 

9 754

 

1 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsförvärv

F6

–74

 

–8

 

–508

 

–56

 

–1 998

 

–231

Avyttringar

F6

329

 

35

 

206

 

23

 

1 371

 

158

T:2 Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar

 

–7 591

 

–812

 

–5 733

 

–631

 

–5 653

 

–654

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

304

 

33

 

179

 

20

 

258

 

30

Utbetalning av lån till utomstående

 

 

 

–186

 

–21

 

 

Försäljning av värdepapper

 

2 046

 

219

 

 

 

 

Återbetalning av lån från utomstående

 

177

 

19

 

 

 

282

 

33

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

–4 809

 

–514

 

–6 042

 

–665

 

–5 740

 

–664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

 

–11

 

–1

 

–173

 

–19

 

–1 028

 

–119

Upptagna lån

 

11 100

 

1 187

 

3 485

 

383

 

5 530

 

639

Amortering av lån

 

–15 039

 

–1 608

 

–5 819

 

–640

 

–3 519

 

–406

Utdelning 2)

 

–3 903

 

–417

 

–3 564

 

–392

 

–3 303

 

–382

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–7 853

 

–839

 

–6 071

 

–668

 

–2 320

 

–268

Periodens kassaflöde

 

1 327

 

143

 

–228

 

–25

 

1 694

 

196

Likvida medel vid periodens början

 

3 815

 

400

 

3 785

 

424

 

2 118

 

246

Kursdifferens i likvida medel

 

–100

 

10

 

258

 

1

 

–27

 

–18

Likvida medel vid periodens slut

E2

5 042

 

553

 

3 815

 

400

 

3 785

 

424

För koncernens likviditetsreserv se riskavsnittet.

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

MSEK

2015

2014

2013

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar

8 216

5 608

5 216

Verkligt värdevärdering skogstillgångar

–476

–615

–574

Resultat vid försäljning och byten av tillgångar

21

–350

–586

Resultat vid försäljning av värdepapper

–970

Resultat vid avyttringar

–92

395

157

Ej utbetalt avseende effektiviseringsprogram

232

234

661

Utbetalningar avseende effektiviseringsprogram, tidigare skuldfört

–302

–396

–509

Omvärdering av tidigare andel vid förvärv

–36

–564

Övrigt

–25

104

–59

Summa

6 604

4 944

3 742

T:2 Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar

MSEK

2015

2014

2013

Åtgärder för att höja verksamhetens kapacitetsnivå (strategiska investeringar)

–3 125

–1 816

–1 906

Åtgärder för att bibehålla kapacitetsnivån (löpande investeringar)

–4 466

–3 917

–3 747

Summa

–7 591

–5 733

–5 653

Betalda räntor, MSEK

2015

2014

2013

Betald ränta

–1 148

–1 290

–1 302

Erhållen ränta

80

124

68

Summa

–1 068

–1 166

–1 234