Koncernens operativa kassaflödesanalys, tilläggsupplysning OKF

 

 

2015

 

2014

 

2013

Koncernen

Not

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,35 (9,09; 8,65) har använts.

Nettoomsättning

 

115 316

 

12 334

 

104 054

 

11 449

 

92 873

 

10 740

Rörelsens kostnader

 

–96 539

 

–10 326

 

–86 841

 

–9 555

 

–77 702

 

–8 985

Rörelseöverskott

 

18 777

 

2 008

 

17 213

 

1 894

 

15 171

 

1 755

Justering för icke kassamässiga poster

 

–465

 

–49

 

–963

 

–106

 

–1 167

 

–135

Kassamässigt rörelseöverskott

 

18 312

 

1 959

 

16 250

 

1 788

 

14 004

 

1 620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager

 

–1 390

 

–149

 

–370

 

–40

 

76

 

9

Rörelsefordringar

 

–1 129

 

–121

 

–162

 

–18

 

115

 

13

Rörelseskulder

 

2 120

 

227

 

86

 

9

 

–519

 

–60

Förändring av rörelsekapital

 

–399

 

–43

 

–446

 

–49

 

–328

 

–38

Löpande nettoinvesteringar

 

–4 162

 

–445

 

–3 737

 

–411

 

–3 489

 

–403

Strukturkostnader m.m.

 

–830

 

–89

 

–883

 

–97

 

–1 294

 

–150

Operativt kassaflöde

 

12 921

 

1 382

 

11 184

 

1 231

 

8 893

 

1 029

Finansiella poster

E7

–955

 

–102

 

–961

 

–106

 

–1 061

 

–122

Skattebetalning

B4

–2 208

 

–236

 

–2 101

 

–231

 

–1 741

 

–201

Övrigt

 

132

 

14

 

27

 

3

 

161

 

17

Rörelsens kassaflöde

 

9 890

 

1 058

 

8 149

 

897

 

6 252

 

723

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiska investeringar och avyttringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsförvärv

F6

–93

 

–10

 

–508

 

–56

 

–5 488

 

–635

Strategiska investeringar i anläggningar

 

–3 125

 

–334

 

–1 816

 

–200

 

–1 906

 

–220

Summa strategiska investeringar

 

–3 218

 

–344

 

–2 324

 

–256

 

–7 394

 

–855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avyttringar

F6

329

 

35

 

206

 

22

 

1 716

 

198

Kassaflöde från investeringar och avyttringar

 

–2 889

 

–309

 

–2 118

 

–234

 

–5 678

 

–657

Kassaflöde före utdelning

 

7 001

 

749

 

6 031

 

663

 

574

 

66

Utdelning till aktieägare

 

–3 903

 

–417

 

–3 564

 

–392

 

–3 303

 

–382

Nettokassaflöde

 

3 098

 

332

 

2 467

 

271

 

–2 729

 

–316

Nettolåneskuld

 

2015

 

2014

 

2013

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

 

MSEK

 

MEUR 1)

1)

Omräkning till EUR redovisas för läsarens bekvämlighet. Genomsnittskursen 9,35 (9,09; 8,65) använts.

2)

Enligt IAS19 skall avsättning för löneskatt på förmånsbestämda pensionsåtaganden betraktas som en del av pensionsskulden.

 

Denna har därför omklassificerats vid 2013 års ingång och ingår därefter som en del av nettolåneskulden.

Nettolåneskuld vid periodens början

–35 947

 

–3 770

 

–33 919

 

–3 797

 

–33 063

 

–3 841

Nettokassaflöde

3 098

 

332

 

2 467

 

271

 

–2 729

 

–316

Omvärderingar mot eget kapital

1 910

 

204

 

–2 785

 

–306

 

2 176

 

252

Valutaeffekter m.m.

1 461

 

6

 

–1 710

 

62

 

–117

 

130

Effekt av omklassificering av operativ skuld till nettolåneskuld 2)

 

 

 

 

–186

 

–22

Nettolåneskuld vid periodens slut

–29 478

 

–3 228

 

–35 947

 

–3 770

 

–33 919

 

–3 797