Koncernens rapport över totalresultat

MSEK

2015

2014

2013

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Periodens resultat

7 452

7 068

5 861

 

 

 

 

Övrigt totalresultat för perioden

 

 

 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

 

 

 

Aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner

2 562

–2 925

1 927

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

–558

660

–488

 

2 004

–2 265

1 439

 

 

 

 

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

 

 

 

Finansiella tillgångar som kan säljas:

 

 

 

Resultat från värdering till verkligt värde redovisat i eget kapital

318

140

249

Överfört till resultaträkningen vid försäljning

–970

Kassaflödessäkringar:

 

 

 

Resultat från omvärdering av derivat redovisat i eget kapital

–499

–428

–123

Överfört till resultaträkningen för perioden

342

344

49

Överfört till anskaffningsvärde på säkrade investeringar

3

26

Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet

–1 871

5 169

656

Resultat från säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

–58

–1 497

–423

Övrigt totalresultat från intresseföretag

–17

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat

44

359

–131 1)

 

–2 711

4 090

303

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

–707

1 825

1 742

Summa totalresultat för perioden

6 745

8 893

7 603

 

 

 

 

Summa totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

6 510

7 852

7 396

Innehav utan bestämmande inflytande

235

1 041

207

Per rörelsesegment

Nettoomsättning

 

Rörelseresultat 1)

MSEK

2015

2014

2013

 

2015

2014

2013

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

Personliga hygienprodukter

34 344

31 066

29 736

 

3 990

3 526

3 519

Mjukpapper

64 184

56 994

48 096

 

7 217

6 652

5 724

Skogsindustriprodukter

17 279

16 490

15 525

 

2 605

2 505

1 843

Övrigt

–9

–45

95

 

–798

–834

–705

Internleveranser

–482

–451

–579

 

Summa

115 316

104 054

92 873

 

13 014

11 849

10 381