Samband mellan koncernens kassaflödesanalys och operativa kassaflödesanalys, tilläggsupplysning

Kassaflöde från den löpande verksamheten

MSEK

2015

2014

2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten

13 989

11 885

9 754

Justeringsposter

 

 

 

Löpande investeringar

–4 162

–3 737

–3 489

Upplupna räntor

64

1

–13

Övrigt

–1

Rörelsens kassaflöde enligt koncernens operativa kassaflödesanalys

9 890

8 149

6 252

Kassaflöde från investeringsverksamheten

MSEK

2015

2014

2013

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–4 809

–6 042

–5 740

Justeringsposter

 

 

 

Löpande investeringar

4 162

3 737

3 489

Utbetalning av lån till utomstående

186

Försäljning av värdepapper

–2 046

Återbetalning av lån från utomstående

–177

–282

Nettolåneskuld i förvärvade och avyttrade företag

174

–2 117

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande

–11

–173

–1 028

Finansiell skuld (tilläggsköpeskilling) vid förvärv

–9

Övrigt

1

Kassaflöde från strategiska investeringar och avyttringar enligt koncernens operativa kassaflödesanalys

–2 889

–2 118

–5 678

Periodens kassaflöde

MSEK

2015

2014

2013

Periodens kassaflöde

1 327

–228

1 694

Justeringsposter

 

 

 

Amortering av lån

15 039

5 819

3 519

Upptagna lån

–11 100

–3 485

–5 530

Utbetalning av lån till utomstående

186

Försäljning av värdepapper

–2 046

Återbetalning av lån från utomstående

–177

–282

Nettolåneskuld i förvärvade och avyttrade verksamheter

174

–2 117

Finansiell skuld (tilläggsköpeskilling) vid förvärv

–9

Upplupna räntor

64

1

–13

Nettokassaflöde enligt koncernens operativa kassaflödesanalys

3 098

2 467

–2 729