M1. Rörelseresultat

Rörelseresultat per kostnadsslag

MSEK

Not

2015

2014

Övriga rörelseintäkter

 

430

414

Övriga externa kostnader

 

–586

–379

Personal- och styrelsekostnader

 

–517

–353

Avskrivningar balanserade utvecklingskostnader

M4

–1

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

M5

–68

–63

Övriga rörelsekostnader, exklusive avskrivningar

 

–138

–146

RR Summa

 

–879

–528

I posten övriga externa kostnader ingår konsultarvoden, resekostnader, leasingkostnader, förvaltningskostnader med mera.

Revisionskostnader

MSEK

2015

2014

 

 

 

PwC

 

 

Revisionsuppdrag

–9

–9

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

0

0

Skatterådgivning

–14

–2

Övriga uppdrag

–6

–6

Summa

–29

–17

Leasing

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget redovisar samtliga leasar som operationella leasar.

Framtida betalningsåtaganden för ej uppsägningsbara operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

MSEK

2015

2014

Inom 1 år

24

49

Mellan 2-5 år

71

111

Senare än 5 år

5

Summa

95

165

Periodens kostnad avseende leasing av tillgångar uppgick till –120 (–48) MSEK varav –73 (–) MSEK avser förtida terminering av ett leasingkontrakt. Leasingobjekten utgörs av transportmedel, kontorslokaler samt teknisk utrustning. I realiteten finns möjlighet att avbryta ingångna kontrakt i förtid.