M14. Förslag till vinstdisposition

Bokslut 2015

Vinstdisposition moderbolaget

1)

Baserat på antalet utestående aktier den 31 december 2015. Utdelningsbeloppet kan komma att ändras på grund av att aktier i eget förvar kan komma att omsättas fram till avstämningsdagen den 18 april 2016. Bolagets egna kapital skulle ha varit 181.814.664 kronor högre om tillgångar och skulder inte värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 § a Årsredovisningslagen.

Fritt eget kapital i moderbolaget är:

 

balanserade vinstmedel

39 151 023 032

årets nettovinst

9 732 077 014

Summa

48 883 100 046

 

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår:

 

att till aktieägarna utdelas 5,75 SEK per aktie

4 038 469 312 1)

samt att återstående belopp balanseras

44 844 630 734

Summa

48 883 100 046

Stockholm den 24 februari 2016

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS såsom de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och resultat. Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen för koncernens och moderbolagets verksamhet, ekonomiska ställning och resultat och tar upp väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör moderbolaget och bolagen inom koncernen.

Pär Boman
Styrelseordförande

Roger Boström
Styrelseledamot, utsedd av de anställda

Annemarie Gardshol
Styrelseledamot

Leif Johansson
Styrelseledamot

Bert Nordberg
Styrelseledamot

Louise Julian Svanberg
Styrelseledamot

Örjan Svensson
Styrelseledamot, utsedd av de anställda

Barbara Milian Thoralfsson
Styrelseledamot

Thomas Wiklund
Styrelseledamot, utsedd av de anställda

Magnus Groth
Verkställande direktör, koncernchef och styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 mars 2016
PricewaterhouseCoopers AB

Mikael Eriksson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor