M2. Personal- och styrelsekostnader

Löner och ersättningar

MSEK

2015

2014

1)

Av årsstämman beslutade ersättningar till styrelse uppgick till -6,4 (–7,8) MSEK. För mer information se noter C1, C2, C3 och C4.

Styrelse 1) vd, vice vd:ar och ledande befattningshavare (5st (5 st))

–85

–76

varav rörlig lön

–25

–32

Övriga anställda

–149

–121

Summa

–234

–197

Sociala kostnader

MSEK

2015

2014

2)

Av moderbolagets pensionskostnader avser –100 (–36) MSEK styrelse, vd, vice vd och ledande befattningshavare. Även tidigare vd:ar, vice vd:ar och dess efterlevande ingår. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 409 (344) MSEK.

Summa sociala kostnader

–272

–150

varav pensionskostnader 2)

–198

–92

Pensionskostnader

MSEK

2015

2014

 

 

 

Pensionering i egen regi

 

 

Kostnad exklusive räntekostnad

–127

–43

Räntekostnad (redovisad bland personalkostnader)

–12

–16

 

–139

–59

Pensionering genom försäkring

 

 

Försäkringspremier

–27

–21

Övrigt

5

7

 

–161

–73

Avkastningsskatt

0

0

Särskild löneskatt på pensionskostnader

–36

–16

Kostnad för kreditförsäkring m.m.

–1

–3

Periodens pensionskostnad

–198

–92

Periodens avgifter för sjuk- och familjepension som är försäkrad i Alecta uppgår till –2 (–3) MSEK. 2016 års premier beräknas uppgå till 3 MSEK, se även Avsättning för pensioner i denna not. I personalkostnader ingår övriga personalkostnader med –11 (–9) MSEK.

Medelantalet anställda

 

2015

2014

Sverige

118

117

varav kvinnor, %

53

51

Andelen anställda i åldersgrupperna, %

2015

21–30 år

31–40 år

41–50 år

51–60 år

61– år

 

5

23

38

25

9

Styrelseledamöter är till 30 (17) procent kvinnor och av ledande befattningshavare är 35 (24) procent kvinnor.

Avsättningar för pensioner

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget tillämpar tryggandelagens regler avseende pensioner. Den huvudsakliga skillnaden jämfört med IAS 19 är att svensk god redovisningssed bortser från framtida höjningar av löner och pensioner vid beräkning av pensionsförpliktelsens nuvärde. I detta nuvärde inkluderas dock en särskild reserv för framtida utbetalningar av tillägg på pensionerna motsvarande inflationen. I moderbolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda planer.

PRI-Pensioner

Pensionsskulderna avseende PRI-pensioner har tryggats genom en gemensam svensk SCA-pensionsstiftelse. Marknadsvärdet av moderbolagets del av stiftelsens tillgångar uppgick per den 31 december 2015 till 111 (98) MSEK. De två senaste åren har ingen gottgörelse erhållits. Kapitalvärdet av pensionsförpliktelserna uppgick per den 31 december 2015 till 119 (113) MSEK. Pensionsutbetalningar har skett med –7 (–6) MSEK under 2015. Eftersom tillgångarna 2015 understiger pensionsförpliktelserna med 8 (15) MSEK redovisas det som en avsättning i balansräkningen. Avsättningen ingår nedan.

Övriga pensionsförpliktelser

I koncernens not C3 Ersättning till ledande befattningshavare, beskrivs de övriga förmånsbestämda pensionsplaner moderbolaget har. Nedanstående tabell visar förändringen mellan åren.

Kapitalvärde av pensionsförpliktelser avseende pensionering i egen regi

MSEK

2015

2014

 

 

 

Värde vid periodens början

619

598

Omklassificering

Kostnad exklusive räntekostnad

127

43

Räntekostnad (redovisas bland personalkostnader)

12

16

Utbetalning av pensioner

–45

–38

BR Värde vid periodens slut

713

619

Extern aktuarie har genomfört kapitalvärdesberäkningar enligt reglerna i Tryggandelagen. Diskonteringsräntan är 1,9 (2,6) procent. De förmånsbestämda förpliktelserna är beräknade baserat på lönenivå gällande per respektive balansdag. Nästa års förväntade utbetalningar avseende förmånsbestämda pensionsplaner uppgår till 34 MSEK.