M3. Skatter

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

I moderbolagets bokslut redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Skattekostnad (+), skatteintäkt (–)

MSEK

2015

2014

Uppskjuten skatt

349

–70

Aktuell skatt

0

1

RR Summa

349

–69

Förklaring av skattekostnaden

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och förväntad skattekostnad förklaras nedan. Den förväntade skattekostnaden är beräknad utifrån resultat före skatt multiplicerat med aktuell skattesats.

 

2015

2014

Avstämning

MSEK

%

MSEK

%

RR Resultat före skatt

10 081

 

4 099

 

RR Skattekostnad/intäkt

349

3,5

–69

–1,7

Förväntad skatt

2 218

22,0

902

22,0

Skillnad

–1 869

–18,5

–971

–23,7

 

 

 

 

 

Skillnaden förklaras av:

 

 

 

 

Skatter hänförliga till tidigare perioder

14

0,2

–50

–1,2

Ej skattepliktiga utdelningar från dotterföretag

–2 351

–23,3

–1 364

–33,3

Ej skattepliktiga koncernbidrag från dotterföretag

–50

–0,5

–53

–1,3

Ej avdragsgilla koncernbidrag till dotterföretag

487

4,8

457

11,1

Övertagna ersättningsfonder för mark

35

0,9

Andra skattefria/icke avdragsgilla poster

31

0,3

4

0,1

Summa

–1 869

–18,5

–971

–23,7

Moderbolaget deltar i koncernens skatteutjämningssystem och betalar merparten av koncernens totala svenska skatter. Dessa redovisas som lämnade och erhållna koncernbidrag i resultaträkningen.

Aktuell skatteskuld (+), skattefordran (–)

MSEK

2015

2014

Värde vid periodens början

–18

–18

Aktuell skattekostnad

0

1

Betald skatt

–8

–1

BR Värde vid periodens slut

–26

–18

Uppskjuten skattekostnad (+), skatteintäkt (–)

MSEK

2015

2014

Förändringar i temporära skillnader

335

–20

Justeringar för tidigare perioder

14

–50

Summa

349

–70

Avsättningar för skatter

MSEK

Värde vid periodens början

Uppskjuten skattekostnad

Värde vid periodens slut

Byggnader och mark

1 530

9

1 539

Avsättningar för pensioner

–123

–21

–144

Underskottsavdrag

–759

360

–399

Övrigt

–39

1

–38

BR Summa

609

349

958

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan ingår med 230 (213) MSEK i moderbolagets obeskattade reserver.