M4. Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

MSEK

2015

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden

20

20

Ackumulerade avskrivningar

–20

–20

Planenligt restvärde

0

0

 

 

 

Värde vid periodens början

0

1

Investeringar

0

Periodens avskrivningar

0

–1

BR Värde vid periodens slut

0

0