M5. Materiella anläggningstillgångar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolagets materiella anläggningstillgångar redovisas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. I moderbolaget redovisas rotstående skog som materiell anläggningstillgång till historiskt anskaffningsvärde. Några systematiska avskrivningar eller förändringar av värdet i samband med avverkning görs inte i moderbolaget. Kollektiv omvärdering av skogstillgångarna har förekommit och uppskrivningsbeloppet avsattes till uppskrivningsfond i eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader

Mark och markanläggning

Maskiner och inventarier

Total

MSEK

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden

166

165

4 029

3 876

25

23

4 220

4 064

Ackumulerade avskrivningar

–106

–100

–913

–853

–17

–14

–1 036

–967

Ackumulerade uppskrivningar

5 006

5 011

5 006

5 011

Planenligt restvärde

60

65

8 122

8 034

8

9

8 190

8 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värde vid periodens början

65

53

8 034

7 580

9

11

8 108

7 644

Investeringar

1

17

154

527

2

0

157

544

Försäljningar och utrangeringar

0

0

–6

–17

–1

0

–7

–17

Periodens avskrivningar

–6

–5

–60

–56

–2

–2

–68

–63

BR Värde vid periodens slut

60

65

8 122

8 034

8

9

8 190

8 108

I mark ingår skogsmark med 7 384 (7 340) MSEK.