M6. Andelar

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget redovisar samtliga innehav i koncernföretag till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuell ackumulerad nedskrivning.

Andelar i koncernföretag

 

Dotterföretag

Övriga företag

Total

MSEK

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden

139 982

133 636

6

13

139 988

133 649

Ackumulerade avskrivningar

140

140

140

140

Ackumulerade nedskrivningar

–242

–140

–242

–140

Planenligt restvärde

139 880

133 636

6

13

139 886

133 649

 

 

 

 

 

 

 

Värde vid periodens början

133 636

129 161

13

13

133 649

129 174

Investeringar

6 346

4 475

6 346

4 475

Försäljningar

0

–7

–7

Periodens nedskrivningar

–102

–102

BR TM6:1 Värde vid periodens slut

139 880

133 636

6

13

139 886

133 649

Under 2015 uppgår investeringar till 6 346 MSEK i form av kapitaltillskott till dotterföretag. Bolagets innehav i SCA UK Holdings Ltd har avyttrats i en koncernintern transaktion och nedskrivning har gjorts av värdet i Fastighets- och Bostadsaktiebolaget FOBOF med 102 MSEK. Det har även skett koncerninterna flyttar av SCA Graphic Holding Aktiebolag och SCA Kraftfastigheter Aktiebolag under räkenskapsåret.

TF6:1 Moderbolagets innehav av aktier i dotterföretag 2015-12-31

Företagsnamn

Organisations­nummer

Säte

Antal andelar

Kapitalandel %

Redovisat värde MSEK

 

Tyska dotterföretag som undantas från offentliga uppgifter. Följande tyska företag behöver inte i enlighet med SEC. 264 para 3 German Commercial Code (”HGB”) upprätta koncernredovisning, eftersom samtliga dotterföretag omfattas av den koncernredovisning som upprättas av SCA AB.

 

1. SCA GmbH, med säte i Mannheim, Tyskland

 

2. SCA Hygiene Products Holding GmbH, med säte i Ismaning, Tyskland

 

3. SCA Hygiene Products GmbH Neuss, med säte i Neuss, Tyskland

 

4. SCA Hygiene Products GmbH, med säte i Mannheim, Tyskland

 

5. SCA Hygiene Products GmbH, med säte i Wiesbaden, Tyskland

 

6. SCA Hygiene Products AFH Sales GmbH med säte i Mannheim, Tyskland

 

7. SCA Hygiene Products Vertriebs GmbH med säte i Mannheim, Tyskland

 

8. SCA Hygiene Products GmbH Witzenhausen, med säte i Witzenhausen, Tyskland

 

9. SCA Hygiene GmbH, med säte i Mannheim, Tyskland

 

10. SCA Hygiene Products US Tissue 1 GmbH, med säte i Ismaning, Tyskland

 

11. SCA Hygiene Products US Tissue 2 GmbH, med säte i Ismaning, Tyskland

 

 

 

 

 

 

Svenska dotterföretag:

 

 

 

 

 

Fastighets- och Bostadsaktiebolaget FOBOF

556047-8520

Stockholm, Sverige

1 000

100

0

SCA Försäkringsaktiebolag

516401-8540

Stockholm, Sverige

140 000

100

14

SCA Graphic Holding Aktiebolag

556479-2058

Stockholm, Sverige

1 000

100

4 758

SCA Research Aktiebolag

556146-6300

Stockholm, Sverige

1 000

100

0

SCA Hedging AB

556666-8553

Stockholm, Sverige

1 000

100

0

 

 

 

 

 

 

Utländska dotterföretag:

 

 

 

 

 

SCA Group Holding BV

33181970

Amsterdam, Nederländerna

246 347

100

95 836

SCA Capital NV

0810.983.346

Diegem, Belgien

1 199 999

100

38 993

SCA Hygiene Products S.p.A.

03318780966

Capannori, Italien

125 000

25

279

Totalt redovisat värde dotterföretag

 

 

 

 

139 880