M8. Övriga kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar

MSEK

2015

2014

 

 

 

TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

60

Övriga fordringar

37

44

BR Summa

59

104

 

 

 

TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

Förutbetalda hyror

6

6

Förutbetalda finansiella kostnader

1

1

Förutbetalda pensionspremier

0

4

Övriga poster

15

49

Summa

22

60