M9. Finansiella instrument

Finansiella poster

MSEK

2015

2014

1)

Andra finansiella kostnader särredovisas från och med 2015. I posten ingår valutakursdifferenser, vilka netto uppgår till 0 MSEK. 2014 redovisades andra finansiella kostnader bland räntekostnader, externa och valutakursdifferenserna bruttoredovisades.

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

 

Utdelningar från dotterföretag

10 688

6 200

Erhållna koncernbidrag från dotterföretag

1 669

1 591

Lämnade koncernbidrag till dotterföretag

–64

–1 267

Nedskrivningar av aktier i dotterföretag

 –102

 –

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

 

Ränteintäkter, externa

0

0

Ränteintäkter, dotterföretag

25

1 414

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

 

Räntekostnader, externa

–607

–1 775

Räntekostnader, dotterföretag

–563

–1 519

Andra finansiella kostnader 1)

–70

RR Summa

10 976

4 644

Räntebärande skulder

Långfristiga räntebärande skulder

 

Redovisat värde

Verkligt värde

MSEK

2015

2014

2015

2014

Obligationslån

14 490

13 933

14 666

14 721

Andra långfristiga lån med löptid >1 år <5 år

149

2 985

161

3 100

Andra långfristiga lån med löptid >5 år

1 917

1 972

1 980

2 048

BR Summa

16 556

18 890

16 807

19 869

Kortfristiga räntebärande skulder

 

Redovisat värde

Verkligt värde

MSEK

2015

2014

2015

2014

Obligationslån

7 444

7 444

Lån med kortare löptid än 1 år

40

1 726

40

1 726

BR Summa

7 484

1 726

7 484

1 726

Obligationslån

Emitterat

Förfall

Redovisat värde MSEK

Verkligt värde MSEK

Notes 600 MEUR

2016

5 478

5 478

Notes 1 800 MSEK

2016

1 766

1 766

Floating Rate Note 200 MSEK

2016

200

200

Notes 1 500 MSEK

2018

1 510

1 507

Notes 600 MSEK

2019

604

596

Notes 900 MSEK

2019

898

899

Green bond 1 500 MSEK

2019

1 499

1 521

Notes 300 MEUR

2020

2 731

2 705

Notes 500 MEUR

2023

4 520

4 855

Notes 300 MEUR

2025

2 728

2 583

Summa

 

21 934

22 110

Finansiella instrument per kategori

RP REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget har valt i enlighet med p. 3 i RFR 2 att inte tillämpa IAS 39. Moderbolaget redovisar finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. För derivat som används för säkring styrs redovisningen av den säkrade posten. Valutaderivat som används för att säkra utländska fordringar och skulder omvärderas till bokslutsdagens kurs för att möta valutaomvärderingen i fordran/skulden. Räntederivat som används för att säkra ränteexponering i finansiella fordringar eller skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster. De finansiella instrument som finns i moderbolaget kategoriseras till låne- och kundfordringar för tillgångarna och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde för skulderna. Inga andra kategorier har nyttjats under de senaste två åren. Balansposterna är inte fullt ut avstämningsbara, då dessa kan innehålla poster som ej är finansiella instrument.

Låne- och kundfordringar

MSEK

2015

2014

1)

I raden Fordringar hos dotterföretag ingår bokfört värde på finansiella derivat gentemot dotterföretag med
162 (644) MSEK. I raden Skulder till dotterföretag ingår bokfört värde på finansiella derivat gentemot dotterföretag
med 344 (52) MSEK. Netto verkligt värde på dessa derivat uppgår till –169 (1 156) MSEK. Derivatens
nominella värde uppgår till 32 264 (29 246) MSEK.

 

 

 

Tillgångar

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

Räntebärande fordringar

126

123

 

 

 

Räntebärande fordringar hos dotterföretag

186

348

Omsättningstillgångar

 

 

Fordringar hos dotterföretag 1)

1 105

2 524

Övriga kortfristiga fordringar

35

43

Kassa och bank

0

0

Summa

1 452

3 038

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

MSEK

2015

2014

1)

I raden Fordringar hos dotterföretag ingår bokfört värde på finansiella derivat gentemot dotterföretag med
162 (644) MSEK. I raden Skulder till dotterföretag ingår bokfört värde på finansiella derivat gentemot dotterföretag
med 344 (52) MSEK. Netto verkligt värde på dessa derivat uppgår till –169 (1 156) MSEK. Derivatens
nominella värde uppgår till 32 264 (29 246) MSEK.

 

 

 

Skulder

 

 

Långfristiga skulder

 

 

Skulder till dotterföretag

2 326

Räntebärande skulder

16 556

18 890

Kortfristiga skulder

 

 

Räntebärande skulder

7 484

1 726

Skulder till dotterföretag 1)

64 152

65 950

Leverantörsskulder

27

54

Övriga kortfristiga skulder

268

261

Summa

88 487

89 207