Balansräkning BR

MSEK

Not

2 015

2014

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 

0

0

Immateriella anläggningstillgångar

M4

0

0

Byggnader och mark

 

8 182

8 099

Maskiner och inventarier

 

8

9

Materiella anläggningstillgångar

M5

8 190

8 108

Andelar

M6

139 886

133 649

Fordringar hos dotterföretag

M7

186

348

Andra långfristiga fordringar

 

126

123

Finansiella anläggningstillgångar

 

140 198

134 120

Summa anläggningstillgångar

 

148 388

142 228

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Fordringar hos dotterföretag

M7

2 345

3 637

Aktuella skattefordringar

M3

26

18

Övriga kortfristiga fordringar

M8

59

104

Kassa och bank

 

0

0

Summa omsättningstillgångar

 

2 430

3 759

Summa tillgångar

 

150 818

145 987

 

 

 

 

Eget kapital, avsättningar och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

M11

2 350

2 350

Uppskrivningsfond

 

1 363

1 363

Reservfond

 

7 283

7 283

Summa bundet eget kapital

 

10 996

10 996

Balanserad vinst

 

39 151

38 670

Periodens resultat

 

9 732

4 168

Summa fritt eget kapital

 

48 883

42 838

Summa eget kapital

 

59 879

53 834

 

 

 

 

Obeskattade reserver

M3

230

213

Avsättningar

 

 

 

Avsättningar för pensioner

M2

713

619

Avsättningar för skatter

M3

958

609

Övriga avsättningar

 

3

3

Summa avsättningar

 

1 674

1 231

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Skulder till dotterföretag

M7

2 326

Långfristiga räntebärande skulder

M9

16 556

18 890

Övriga långfristiga skulder

 

0

0

Summa långfristiga skulder

 

16 556

21 216

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Skulder till dotterföretag

M7

64 319

67 217

Kortfristiga räntebärande skulder

M9

7 484

1 726

Leverantörsskulder

 

27

54

Övriga kortfristiga skulder

M10

649

496

Summa kortfristiga skulder

 

72 479

69 493

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

150 818

145 987

Ansvarsförbindelser

M12

13 089

26 035

Ställda panter

M12

154

158