Förändring i eget kapital

Se även not M11

MSEK

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Reservfond

Balanserad vinst och periodens resultat

Summa eget kapital

Eget kapital 2013-12-31

2 350

1 363

7 283

42 006

53 002

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

 

 

 

4 168

4 168

Utdelning, 4,50 SEK per aktie

 

 

 

–3 336

–3 336

Eget kapital 2014-12-31

2 350

1 363

7 283

42 838

53 834

 

 

 

 

 

 

Periodens resultat

 

 

 

9 732

9 732

Utdelning 5,25 SEK per aktie

 

 

 

–3 687

–3 687

Eget kapital 2015-12-31

2 350

1 363

7 283

48 883

59 879