Kassaflödesanalys KF

MSEK

2015

2014

1)

De mellanhavanden moderbolaget har med svenska dotterföretag avseende skatter redovisas som förändring i rörelsefordringar respektive rörelseskulder.

2)

Bolagets checkkonto är ett underkonto och redovisas i balansräkningen bland skulder till dotterföretag.

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

Resultat efter finansiella poster

10 097

4 116

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1

–1 576

–3 967

 

8 521

149

Betald skatt

–8

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

8 513

149

Förändring i rörelsefordringar 1)

–42

95

Förändring i rörelseskulder 1)

–983

119

Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 488

363

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

Förvärv av dotterföretag

–6 346

Förvärv av anläggningstillgångar

–126

–488

Avyttring av finansiella tillgångar

10

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

31

284

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–6 431

–204

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

Upptagna lån

2 630

3 177

Utbetald utdelning

–3 687

–3 336

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–1 057

–159

Periodens kassaflöde

0

0

Likvida medel vid periodens början

0

0

Likvida medel vid periodens slut 2)

0

0

T:1 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2015

2014

Avskrivningar på anläggningstillgångar

68

64

Förändring av upplupna poster

498

702

Nedskrivning av aktier i dotterföretag

102

Utdelningsintäkt i form av reducering finansiell intern skuld /erhållande av aktier i dotterföretag

–2 272

–4 475

Övrigt

28

–258

Summa

–1 576

–3 967

Tilläggsupplysningar

Betalda erhållna räntor och utdelningar

2015

2014

Erhållen utdelning

10 688

6 200

Erhållet koncernbidrag

1 339

1 867

Lämnat koncernbidrag

–68

–242

Betald ränta

–1 406

–2 046

Erhållen ränta

227

182

Summa

10 780

5 961