Resultaträkning RR

MSEK

Not

2015

2014

Administrationskostnader

 

–1 109

–738

Övriga rörelseintäkter

 

430

414

Övriga rörelsekostnader

 

–200

–204

Rörelseresultat

M1

–879

–528

 

 

 

 

Finansiella poster

M9

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

12 191

6 524

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 

25

1 414

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

–1 240

–3 294

Summa finansiella poster

 

10 976

4 644

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

10 097

4 116

Bokslutsdispositioner

M3

–16

–17

Skatt på periodens resultat

M3

–349

69

Periodens resultat

 

9 732

4 168