Året i korthet


2015 i siffror

 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent och uppgick till 115 316 (104 054) MSEK.
 • Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 5 procent.
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent till 13 014 (11 849) MSEK.
 • Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,3 procent (11,4 procent, 11,1 procent exklusive vinster på skogsbyten).
 • Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 11 procent till 12 059 (10 888) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 9,97 (9,40) SEK.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12,0 procent (11,2 procent).
 • Avkastningen på eget kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 11,6 procent (11,9 procent).
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 9 890 (8 149) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 9,5 procent till 5,75 (5,25) SEK per aktie.

Viktiga händelser 2015

 • För att ytterligare öka fokus på koncernens båda huvudverksamheter beslutades om att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision.
 • Beslut om att vidareutveckla hygienorganisationen. Denna förändring trädde i kraft den 1 januari 2016.
 • Beslut om att investera i en ny produktionsanläggning för tillverkning av inkontinensprodukter i Brasilien.
 • Beslut om att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Sverige.
 • SCA kvalificerade sig till Dow Jones hållbarhetsindex Sustainability World och Europe Index och utnämndes till branschledare inom sektorn för Household Products.
 • Beslut om att lägga ett offentligt bud på Wausau Paper Corp., en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Transaktionen slutfördes den 21 januari 2016.
 • Beslut om att avyttra verksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.
 • Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet, relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, avvecklades en produktionsanläggning för mjukpapper i Frankrike.
 • Beslut om att stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sverige.

Koncernen

Nyckeltal

 

2015

 

2014

 

SEK

 

EUR 2)

 

SEK

 

EUR 2)

1)

Exklusive jämförelsestörande poster.

2)

För valutakurser se fotnot 1) i tabellerna Koncernens resultaträkning och Koncernens balansräkning

3)

Föreslagen utdelning.

4)

Inkluderar försäljning av värdepapper, 970 MSEK.

Nettoomsättning, MSEK/MEUR

115 316

 

12 334

 

104 054

 

11 449

Rörelseresultat, MSEK/MEUR

10 947 4)

 

1 171

 

10 449

 

1 150

Rörelseresultat, MSEK/MEUR 1)

13 014

 

1 392

 

11 849

 

1 304

Rörelsemarginal, %

9

 

 

 

10

 

 

Rörelsemarginal, % 1)

11

 

 

 

11

 

 

Resultat före skatt, MSEK/MEUR

9 992

 

1 069

 

9 488

 

1 044

Resultat före skatt, MSEK/MEUR 1)

12 059

 

1 290

 

10 888

 

1 198

Årets resultat, MSEK/MEUR

7 452

 

797

 

7 068

 

778

Årets resultat, MSEK/MEUR 1)

8 753

 

936

 

8 244

 

907

Resultat per aktie, SEK

9,97

 

 

 

9,40

 

 

Resultat per aktie, SEK 1)

11,82

 

 

 

11,07

 

 

Rörelsens kassaflöde per aktie, SEK

14,08

 

 

 

11,60

 

 

Eget kapital per aktie, SEK

107,35

 

 

 

103

 

 

Utdelning, SEK

5,75 3)

 

 

 

5,25

 

 

Strategiska investeringar inkl. förvärv, MSEK/MEUR

–3 218

 

–344

 

–2 324

 

–256

Avyttringar, MSEK/MEUR

329

 

35

 

206

 

23

Eget kapital, MSEK/MEUR

75 691

 

8 290

 

72 872

 

7 643

Avkastning på sysselsatt kapital, %

10

 

 

 

10

 

 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1)

12

 

 

 

11

 

 

Avkastning på eget kapital, %

10

 

 

 

10

 

 

Avkastning på eget kapital, % 1)

12

 

 

 

12

 

 

Skuldsättningsgrad

0,39

 

 

 

0,49

 

 

Skuldsättningsgrad, exklusive pensionsskuld

0,36

 

 

 

0,42

 

 

Medeltal anställda

44 051

 

 

 

44 247

 

 

Antal anställda per 31 december

44 000

 

 

 

43 772

 

 

Rörelsens kassaflöde

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Nettoomsättning och rörelsemarginal

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

+10%

ökade rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, 2015 jämfört med föregående år.

Koncernens största marknader

Resultat före skatt och utdelning per aktie

Resultat exkluderar jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

SCAs försäljning per region

Nettoomsättning (andel av koncernen)

Rörelseresultat (andel av koncernen)

Exklusive jämförelsestörande poster.