Information till aktieägare

Årsstämma

Årsstämma i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA hålls torsdagen den 14 april 2016, kl 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels fredagen den 8 april 2016 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

dels senast fredagen den 8 april 2016 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras på något av följande sätt:

  • per telefon 08-402 90 59, vardagar kl 08.00-17.00
  • via Internet: www.sca.com
  • per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Group Function Legal Affairs, Box 200, 101 23 Stockholm

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera sina aktier i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 8 april 2016. Aktieägaren bör i sådant fall underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 8 april 2016. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.sca.com. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som visar behörig firmatecknare.

Kallelsen till årsstämman återfinns på bolagets hemsida www.sca.com.

Valberedning

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden
  • Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl.
  • Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management
  • Hans Sterte, Skandia
  • Pär Boman, styrelseordförande SCA

Valberedningen utarbetar bland annat förslag till val av styrelseledamöter.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 5,75 SEK per aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara måndagen den 18 april 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 21 april 2016.

Finansiell information 2016–2017

Delårsrapport (1 jan–31 mar 2016) 28 april 2016
Delårsrapport (1 jan–30 jun 2016) 19 juli 2016
Delårsrapport (1 jan–30 sep 2016) 27 oktober 2016
Bokslutsrapport för 2016 26 januari 2017
Årsredovisning för 2016 mars 2017

Årsredovisning, boksluts- och delårsrapporter publiceras på svenska och engelska (vid eventuella skillnader i versionerna hänvisas till den svenska texten) och kan laddas hem från SCAs hemsida www.sca.com. Årsredovisningen kan också beställas från:

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Koncernfunktion Communications
Box 200
101 23 Stockholm
Tel 08-788 51 00

Prenumerationer på publikationer:

Prenumeration på SCAs pressmeddelanden, delårsrapporter och bokslutsrapporter kan ske genom registrering av e-postadress på SCAs hemsida.