Ledarskap, kultur och medarbetare

Engagerade medarbetare spelar en central roll i SCA för att skapa en dynamisk företagskultur och driva innovation och resultat. Våra medarbetare är oumbärliga för att SCA ska fortsätta vara framgångsrikt och för att vi ska nå våra mål.

Team SCA över gränserna

Stolta medarbetare som arbetade som paviljongvärdar under projektet med Team SCA.

Vår satsning med Team SCA var ett effektivt sätt att engagera och koppla ihop medarbetare globalt genom ett brett utbud av gemensamma aktiviteter i organisationen där man möttes över gränserna.

Vi strävade efter att få så många som möjligt engagerade i tävlingen och att följa den kvinnliga besättningen Team SCA. Ett exempel var att medarbetare uppmuntrades att söka arbete som värdar i SCAs paviljonger under de olika hamnstoppen. Medarbetarna fungerade som varumärkesambassadörer som marknadsförde och presenterade SCA, våra värderingar och varumärken för besökare i paviljongen.

Engagerade medarbetare som kontinuerligt utvecklar SCA

Under 2015 utförde SCA den tredje globala medarbetarundersökningen. Årets undersökning hade den hittills högsta svarsfrekvensen, 88,3 procent och bra resultat ur flera perspektiv. Medarbetarundersökningen är ett nyckelverktyg för att mäta olika aspekter av SCAs företagskultur som ledarskap, teamwork och medarbetares engagemang. Genom medarbetarnas feedback kan vi utvärdera upplevelsen av SCA och hur vi står oss mot andra högpresterande organisationer. Resultatet av undersökningen används till att utveckla företaget och förutsättningarna för medarbetarna att nå sina mål och leverera resultat.

Årets resultat visade betydande förbättringar för koncernen som helhet, speciellt inom de områden vi har fokuserat på. Extra höga resultat fick områden som Engagemang, Företagsimage och kultur samt Målorientering. Resultatet visar på en positiv, inkluderande och resultatinriktad företagskultur som skapar engagemang och lojalitet.

Resultatinriktade ledare

Lyhörda, engagerade ledare spelar en stor roll i ett framgångsrikt genomförande av SCAs strategi. SCAs ledarskapsplattform är grunden för all ledarskapsutveckling i företaget. Under 2015, fortsatte arbetet med att utveckla ledare genom våra ledarskapsprogram Leadership@SCA, Core 1 – People Engagement & Performance, Core 2 – Implementing Strategy & Leading Change, Driving Business Performance och Creating Value. Dessa spelar en avgörande roll för att utveckla våra ledare.

Medarbetare som utvecklas för att nå sin fulla potential

Alla medarbetare på SCA är ansvariga för sin egen utveckling där individuella utvecklingsplaner är en kombination av affärsbehov och medarbetares ambitioner. Under 2015 har SCA fokuserat på att identifiera, implementera och utveckla våra funktionella kompetenser som är gemensamma beskrivningar av förmågor och beteenden som vi förväntas arbeta och utvecklas efter.

Life Inspiring Careers

SCA erbjuder möjligheter att göra karriär i ett globalt företag som har fokus på kvalitet, innovation, affärsprestation och hållbarhet. Under 2015, startades den andra omgången av ”SCA GO! Program” som ger nyutexaminerade inom sälj, marknadsföring, forskning och utveckling samt produktion en chans till att få sitt första jobb. Programmet innehåller både introduktionsaktiviteter och utmanande projektarbete för att kunna utveckla färdigheter, samt skapa nätverk för framtiden.