Koncernmål och affärsområdesmål

Avkastning på sysselsatt kapital


MÅL

Koncernens övergripande lönsamhetsmål är att avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till 13 procent över en konjunkturcykel. För Personliga hygienprodukter är målet 30 procent, för Mjukpapper är målet 15 procent och inom Skogsindustriprodukter att vara i den övre kvartilen i branschen.

Koncernen

13%

Personliga hygienprodukter

30%

Mjukpapper

15%

Skogsindustriprodukter

Övre kvartilen i branschen


UTFALL 2015

Koncernen

12%

Personliga hygienprodukter

29%

Mjukpapper

13%

Skogsindustriprodukter

7%

Avkastning på sysselsatt kapital

Exklusive jämförelsestörande poster.
Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Koncernens avkastning på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12 procent. För Personliga hygienprodukter och Mjukpapper uppgick avkastningen på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, till 29 procent respektive 13 procent. Skogsindustriprodukters avkastning på sysselsatt kapital, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 7 procent.

Tillväxt


MÅL

För Personliga hygienprodukter har SCA ett mål för årlig organisk försäljningstillväxt på 5–7 procent och inom Mjukpapper är målet 3–4 procent. Inom Skogsindustriprodukter är målet att växa i takt med marknaden.

Personliga hygienprodukter

5–7%

Mjukpapper

3–4%

Skogsindustriprodukter

Växa i takt med marknaden


UTFALL 2015

Koncernen

5%

Personliga hygienprodukter

7%

Mjukpapper

5%

Skogsindustriprodukter

3%

Koncernens organiska försäljningstillväxt uppgick till 5 procent. För Personliga hygienprodukter och Mjukpapper uppgick den organiska försäljningstillväxten till 7 procent respektive 5 procent. Skogsindustriprodukters organiska försäljningstillväxt uppgick till 3 procent.

Kapitalstruktur


MÅL

SCAs mål är att ha en effektiv kapitalstruktur samtidigt som långsiktig tillgång till lånefinansiering skall säkerställas. Kassaflöde i förhållande till nettolåneskuld beaktas med målsättning att upprätthålla en solid investment grade rating.


UTFALL 2015

SCA hade en solid investment grade rating