Nyckeltal

Data per aktie

Samtliga resultatmått inkluderar jämförelsestörande poster om inte annat anges.

Belopp i SEK per aktie där annat ej anges

2015

2014

2013

2012

2011

1)

Se Definitioner och nyckeltal.

2)

Enligt styrelsens förslag.

3)

Rullande femårsvärden.

4)

Aktiekursen vid årets slut dividerat med resultat per aktie efter full skatt och utspädningseffekter.

5)

Börsvärde plus nettolåneskulder plus innehav utan bestämmande infl ytande dividerat med rörelseresultat. (EBIT = earnings before interest and taxes).

6)

Aktiens kursförändring jämfört med börsen som helhet (mäts på rullande 48-månader).

7)

Omräknat 2012 och 2013 i enlighet med IFRS 10 och 11.

Resultat per aktie efter full skatt:

 

 

 

 

 

Efter utspädningseffekter

9,97

9,40

7,90

7,06

0,78

Efter utspädningseffekter, exkl. jämförelsestörande poster 7)

11,82

11,07

9,07

10,25

8,00

Före utspädningseffekter

9,97

9,40

7,90

7,06

0,78

Börskurs för B-aktien:

 

 

 

 

 

Genomsnittskurs under året

222,03

178,87

168,27

116,77

95,80

Årets slutkurs, 31 december

246,50

168,90

198,00

141,00

102,00

Rörelsens kassaflöde 1) 7)

14,08

11,60

8,90

10,59

7,55

Kassaflöde från den löpande verksamheten

19,92

16,92

13,43

15,95

14,44

Utdelning

5,752)

5,25

4,75

4,50

4,20

Utdelningstillväxt, % 3)

8

7

6

0

1

Direktavkastning, %

2,3

3,1

2,4

3,2

4,1

P/E-tal 4)

25

18

25

20

N/A

P/E-tal exkl. jämförelsestörande poster 4) 7)

21

15

22

14

13

Price/EBIT 5) 7)

19

15

19

21

47

Price/EBIT exkl. jämförelsestörande poster 5) 7)

16

14

17

15

14

Betavärde 6)

0,70

0,77

0,62

0,86

0,83

Andel utdelad vinst (före utspädning), %

58

56

60

64

N/A

Eget kapital, efter utspädningseffekter 7)

107

103

96

88

87

Eget kapital, före utspädningseffekter 7)

107

103

96

88

87

Inregistrerade aktier 31 december (milj st)

705,1

705,1

705,1

705,1

705,1

varav aktier i eget förvar (milj st)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Totalavkastning 2015

Totalavkastning 2011–2015

Totalavkastning 2013–2015

1) Vägt index av konkurrenternas totalavkastning. Konkurrenterna är valda för att motsvara SCAs verksamhet. Indexet används vid jämförelse med SCA-aktiens utveckling över en treårsperiod för den långsiktiga delen (LTI) i ledande befattningshavares rörliga ersättningar.

Aktiesymboler

Nasdaq OMX Stockholm

SCA A, SCA B

New York (ADR nivå 1)

SVCBY

Aktiefördelning

31 dec 2015

Serie A

Serie B

Summa

Registrerat antal aktier

67 441 609

637 668 485

705 110 094

Varav aktier i eget förvar

 

2 767 605

2 767 605

SCAs tio största aktieägare Den 31 december 2015 utgjorde följande företag, stiftelser och aktiefonder de tio största registrerade aktieägarna efter röstetal:

Ägare

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Röster (%)

Kapital (%)

Källa: Modular Finance AB

AB Industrivärden

35 250 000

35 585 407

29,6%

10,0%

Norges Bank Investment Management

8 062 657

32 342 815

8,6%

5,7%

SHB resultatandelsstiftelse Oktogonen

3 150 000

2,4%

0,4%

SHB pensionsstiftelse

3 050 876

2,3%

0,4%

Skandia

2 010 481

1 868 339

1,7%

0,6%

Swedbank Robur Fonder

16 724 003

1,3%

2,4%

AMF Försäkring & Fonder

15 297 976

1,2%

2,2%

SHB pensionskassa

1 303 000

1,0%

0,2%

SCAs Personalstiftelse

982 845

74 406

0,8%

0,1%

Första AP-fonden

7 433 749

0,6%

1,1%

Aktieägarstruktur

Innehav

Antal aktieägare

Antal aktier

Innehav (%)

Röster (%)

Källa: Euroclear

1–500

50 552

8 212 705

1,2

1,4

501–1 000

11 057

8 426 087

1,2

1,4

1 001–5 000

12 103

26 094 902

3,7

4,6

5 001–10 000

1 599

11 442 940

1,6

1,9

10 001–20 000

697

9 952 213

1,4

1,4

20 001–

1 176

640 981 247

90,9

89,3

Summa

77 184

705 110 094

100,0

100,0

Emissioner m.m. 1993–2015 Aktiekapitalet och antalet aktier har från och med 1993 genom nyemissioner, konverteringar och split ökat enligt nedan:

 

 

Antal aktier

Ökning av aktie­kapital, MSEK

Inbetalt belopp, MSEK

Serie A

Serie B

Summa

1993

Konvertering av förlagsbevis och nyteckningar genom optionsbevis 1

4 030 286

40,3

119,1

 

 

 

 

Nyemission 1:10, emissionskurs 80 SEK

17 633 412

176,3

1 410,7

62 145 880

131 821 657

193 967 537

1994

Konvertering av förlagsbevis

16 285

0,2

62 145 880

131 837 942

193 983 822

1995

Konvertering av förlagsbevis

3 416 113

34,2

62 145 880

135 254 055

197 399 935

1999

Nyemission 1:6, emissionskurs 140 SEK

32 899 989

329,0

4 579,0

62 133 909

168 166 015

230 299 924

2000

Konvertering av förlagsbevis

101 631

1,0

15,0

61 626 133

168 775 422

230 401 555

2001

Nyemission, riktad

1 800 000

18,0

18,0

45 787 127

186 414 428

232 201 555

2002

Nyteckning genom optionsbevis IIB

513

0

0,1

41 701 362

190 500 706

232 202 068

2003

Konvertering av förlagsbevis och nyteckning genom optionsbevis IIB

2 825 475

28,3

722,9

40 437 203

194 590 340

235 027 543

2004

Konvertering av förlagsbevis

9 155

0,1

1,1

40 427 857

194 608 841

235 036 698

2007

Split 3:1

470 073 396

112 905 207

592 204 887

705 110 094