Lönsam tillväxt

Strategisk prioritering

För att uppnå lönsam tillväxt arbetar SCA med att växa lönsamma marknadspositioner, förbättra eller lämna lågpresterande positioner, bredda erbjudandet av produktkategorier samt växa integrerade lösningar och tjänster. Inom det digitala området satsar SCA på digitala produkter och tjänster samt att öka onlineförsäljningen. SCA är väl positionerat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns på såväl mogna marknader som på tillväxtmarknader. På de marknaderna där SCA har verksamhet är den långsiktiga ambitionen att vara ledande och att stärka varumärkespositionerna. SCA har ambitionen att öka tillväxtmarknadernas andel av omsättning och resultat. SCA ser en potential att utöver den organiska försäljningstillväxten även växa genom förvärv. Att öka hygienverksamhetens andel av SCA-koncernen har varit en strategisk inriktning för att minska konjunkturkänsligheten och därmed säkra en långsiktigt stabilare lönsamhet och tillväxt.

Ny produktionsanläggning i Brasilien

Under 2015 beslutade SCA att investera cirka 650 MSEK i en ny produktionsanläggning för inkontinensprodukter i Brasilien. Investeringen kommer att öka SCAs produktionskapacitet och på sikt förbättra SCAs lönsamhet för inkontinensprodukter i Brasilien. Brasilien är den tredje största detaljhandelsmarknaden i världen för inkontinensprodukter och SCA är idag näst störst i landet med det globalt ledande varumärket TENA och det lokala varumärket Biofral.

Investering i ökad massakapacitet

För att möta den ökade efterfrågan på massa har SCA under 2015 tagit beslut om att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Sverige. Investeringen kommer på sikt att öka omsättningen och konkurrenskraften samt ge en kostnadsposition i världsklass och högre marginal. Investeringen kommer att uppgå till cirka 7,8 miljarder SEK under en treårsperiod. Produktionsstarten beräknas till 2018.

Förvärv inom mjukpapper för storförbrukare i Nordamerika

SCA lade under 2015 ett offentligt bud på Wausau Paper Corp., en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Förvärvet av Wausau Paper passar SCA strategiskt mycket väl och stärker SCAs närvaro i Nordamerika. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs erbjudande i Nordamerika och ger SCA tillgång till högkvalitativt mjukpapper i regionen. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD. Transaktionen slufördes den 21 januari 2016.

Stärkt samarbete med Vinda i Asien

Asien är en viktig tillväxtmarknad för SCA, med en stor befolkningsmängd och låg penetration av hygienprodukter. Under 2015 har SCA tagit beslut att avyttra verksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda. SCA är sedan 2013 majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Den här transaktionen stärker samarbetet mellan SCA och Vinda och gör det möjligt att ytterligare dra nytta av bolagens gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet.

Åtgärdat områden med svag lönsamhet

SCA har under 2015 åtgärdat områden där SCA har svag lönsamhet och svag marknadsposition. Under 2015 lämnade SCA marknaderna för barnblöjor i Brasilien och Sydafrika samt gick över till exportverksamhet för barnblöjor i Thailand.


Utfall 2015

Nettoomsättningen ökade med 11 procent och uppgick till 115 316 (104 054) MSEK. Den organiska försäljningstillväxten, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, uppgick till 5 procent varav volym var 3 procent och pris/mix var 2 procent. Den organiska försäljningstillväxten på mogna marknader var 2 procent och på tillväxtmarknader 11 procent. Tillväxtmarknader svarade för 32 procent av omsättningen.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 10 procent och uppgick till 13 014 (11 849) MSEK.

SCA utbildade 33 000 sjuksköterskor om inkontinens och hudvård över hela världen under 2015.